Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SIR Publications

From the very beginning, scientific publishing has been an activity at the core of SSE and the Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR). The publishing of our researchers’ results have continued to be a main concern for the Institute.

 

 

 

 

Search for SIR publications on Research Hub
The Research Hub repository preserves and provides access to the research and creative output of the Stockholm School of Economics faculty and research units.

Research publications are distributed by Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) and can be ordered as described below.

Invoice Order
The invoice will be sent together with the publication. The amount due should be paid to our bank account in Sweden within 30 days.

By mail
SSE Institute for Research (SIR)
Box 6501
SE-113 83 Stockholm
SWEDEN​

By e-mail
publications@hhs.se

The publications are published in the language indicated by the title.
Total Price = Publication Price + (VAT) + Postage

For questions regarding order and payment methods, please contact: 
Johan Söderholm, SIR
Telephone: +46 (0)8 736 94 42
E-mail: publications@hhs.se

Man ska ha en boendebyggare. Möjligheter och utmaningar för dubbelt värdeskapande i byggbranschen. En fallstudie av Skanskas arbete med boendebyggarna
Sweet, Susanne och Borglund, Tommy
(SIR, 2024)
boendebyggare.JPG

Denna studie berör en akut samhällsfråga; ett växande utanförskap i svenska förorter som hotar både samhällsorganisationer, företag och enskilda individer. Ett flertal förorter klassas idag som utsatta områden som karaktäriseras av låg socio-ekonomisk status och där de kriminella har inverkan på lokalsamhället (Polismyndigheten, Nationella operativa
enheten, 2015). Några klassas som särskilt utsatta områden där kriminaliteten är normaliserad, stor förekomst av parallella samhällsstrukturer samt att en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser är förhärskande (Polismyndigheten, 2021).

Vi hör nästan dagligen i medierna om skjutningar och våld kopplat till dessa förorter. Utmärkande för dessa områden är en hög arbetslöshet, utanförskap och en hög upplevd otrygghet (Söderström & Ahlin, 2018). Vivalla, där vår studie börjar, är ett område som bedömts som särskilt utsatt. I vår studie undersöker vi vad näringslivet kan göra för att förbättra situationen, som en del av sin affärsstrategi och i samarbete med andra samhällsaktörer.

Studien är en av flera liknande studier i ett växande fält som rör hållbara affärsstrategier. Det handlar om hur företag kan utveckla och förändra sin strategi för att möta nya hållbarhetsutmaningar i samhället och på så sätt skapa nya affärsmöjligheter. Begreppet Shared Value som vi utgår från, har fått stort genomslag i näringslivet. Det är något som det efterfrågas mer forskning kring, både i termer av fler praktiska exempel och i form av
teoretiska resonemang (Dembek et al 2016, Menghwar & Daood 2021). Det gör denna teoribakgrund lämplig för oss att använda.

Skanska står i centrum för denna studie, men delar sina utmaningar och möjligheter med många andra bygg- och fastighetsbolag. Skanska är en erkänd föregångare inom hållbarhet och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt hållbarhetsarbete också internationellt. Till exempel har Skanska varit med på tidningen Fortunes ranking ”Change the world list” över företag vars affärsmodeller gör världen bättre och Skanska används
som best practice i tidskrifter som Harvard Business Review (Kramer & Pfitzer 2022).

Detta gör Skanska till en lämplig fallstudie empiriskt eftersom vi kan förvänta oss avancerade tankesätt och modeller kring socialt ansvar och ”Shared Value”. Skanska har ett intressant socialt projekt, Boendebyggarna, som startade i och med ett byggnadsprojekt i stadsdelen Vivalla utanför Örebro, och som Skanska senare har utvidgat till fler byggprojekt, bland annat i Västra Hamnen i Malmö.

Syftet med studien är att förstå hur ett företag som påverkas av det växande utanförskapet i Sverige kan möta behov av inkludering genom att utveckla nya hållbara affärsstrategier som skapar både social nytta och affärsmässig nytta. Mer konkret är våra forskningsfrågor:
• Hur kan Skanska skapa Shared Value genom Boendebyggarna?
• Hur kan Skanska ”skala upp” så att det faktiskt bidrar till en positiv samhällelig
påverkan?

Denna rapport är upplagd på följande sätt. Efter denna introduktion ger vi den teoretiska referensramen där vi diskuterar Shared Value och hållbara affärsstrategier. Därefter kommer ett metodavsnitt där vi visar hur studien gjorts och vilka som intervjuats. I empiriavsnittet går vi först igenom Boendebyggarna 1 och sedan uppföljningsprojektet Boendebyggarna 2. Därefter studerar vi hur erfarenheterna kunnat användas och spridas
på andra sätt inom Skanska, bland annat vid arbetet med projektet Sjösättningen i Malmö. I en avslutande analys återkopplar vi empiri till teori och diskuterar studiens forskningsfrågor och implikationer för vidare studier och för organisationer som arbetar med samhällelig samverkan.

Ladda ner rapporten (pdf) Boendebyggarna_FINAL REPORT.pdf

 

Points of Contact
Lasse Lychnell
(SIR, 2022)
Points of Contact

This unique collection of expressive dance photographs is an invitation to an intimate meeting with contact improvisation, which celebrates its 50th anniversary in 2022. Contact improvisation is a contemporary dance form in which dancers improvise around a shared point of contact. Because the next move is never known in advance, the dancers can only mindfully experience the dance as it emerges, listening inwardly and acting outwardly simultaneously. By becoming a participant himself, Lasse Lychnell photographs the dance from the inside as it unfolds in the relationship between the dancers, the photographer, and the magnificent environment on Arambol Beach in Goa.

The book is also a visual exploration of connection. The ability to connect—with ourselves, others, and the planet—is regarded as essential for creating a sustainable world, leading organizations, and improving our well-being. Yet we seldom reflect on the nature of connection itself. What if we are already connected and simply lack the ability to notice it? Inspired by Martin Buber’s notion of “I and Thou,” this photographic research explores the nature of connection as one’s ability to embrace another “I” while being in genuine contact with one’s own “I.”
 
Lasse Lychnell is a photographer, contact improvisation dancer, and management researcher at the Stockholm School of Economics.

Price: 460 SEK + postage

Ägarstyrning. En närstudie av ägarnas insatser och handlingsutrymmen i de stora svenska företagen
Sven-Erik Sjöstrand
(SIR, 2023)
Ägarstyrning

Den här boken är ovanlig på så sätt att den behandlar allt slags ägande av stora företag i Sverige. Detta innebär att hela repertoaren av företagsägande beskrivs och analyseras. Studien omfattar person-, familje-, släkt- och vänkretsägda företag, investmentföretag, utköpsföretag, aktivistföretag, SPAC-företag, stiftelseägda företag, investeringsföretag, försäkringsföretag/ömsesidiga företag, partnerägda företag, personalägda företag, ideellt ägda företag, statliga/regionala/kommunala företag, korporativt ägda företag, AP-fondernas företagsägande, utlandsägda företag samt företag med spritt ägande.

Inledningsvis beskriver författaren ägarnas betydelse för hur företagen utvecklas. Ägarna ses då inte som den enda styrande kraften, utan de har sällskap både av andra aktörer och de normer som institutionaliserats över åren i form av lagar, regler, ”koder” och sedvanor.

Författaren redovisar sedan relativt utförligt vilka dessa ägare av storföretagen är och hur de nått sina positioner. I boken presenteras också vad de olika kategorierna av ägare vill åstadkomma med sina satsningar och vad de anser sig tillföra företagen.

Hur ägarna utövar sin styrning beskrivs sedan noggrant, dvs författaren redogör för de olika arenor, kanaler och ”redskap” som de använder. Genomgående är det vissa ingredienser i den totala ägarsituationen som avgör hur styrningen sker, dvs främst ägarkategorin, ägarstrukturen, ägarformen, ägarpersonligheten och ägarengagemanget.

När det gäller den svenska/nordiska modellens framtid så ses särskilt den flexibilitet som den möjliggör på företagsnivån som en stor tillgång. Denna frihet att arbeta med ”skrädderi- snarare än konfektionslösningar” anses ge särskilt goda förutsättningar att hantera den okända framtiden.

Pris:
275:- + moms och porto för enstaka ex.
250:- + moms och porto för 10 ex.
200:- + moms och porto för 25 ex.

Beställ via e-post: publications@hhs.se

 

 

VAD HAR HÄNT MED ÅRSREDOVISNINGARNA?
Walter Schuster och Lars Östman
SIR 2021
Walter Östman

De stora företagens årsredovisningar har växt i volym och utgör inte
längre främst en redogörelse för vad som hänt i strikt och tillbakahållen
ton. Framtid och förväntningar är mer närvarande. Samtidigt
ska börsföretagen sedan 2005 också följa det internationella
regelverket IFRS, numera cirka 5000 sidor av officiella standarder
och förtydliganden. Dessutom har en ny teknologi givetvis förändrat
förutsättningarna för företagens informationsgivning i grunden.


Schuster & Östman tydliggör årsrapporteringens utveckling i Sverige
sedan de första aktiebolagen och närstuderar 20 par av årsredovisningar
för 1979 och 2019. Vilka är förändringarna under de senaste
decennierna mera i detalj? Mycket påtagligt visar det sig att många
ord som knappast förekom i årsredovisningarna för 1979 hör till de
vanligaste för 2019: kassaflöde, risk, mål, förvänta, strategi, styrning,
fokus, långsiktig, finansiell, ansvar, ersättning, regler, efterlevnad och
naturligtvis “hållbar”. Företagsnamn upprepas mycket oftare i en tid
när den naturliga tillhörigheten till koncerner i Sverige faktiskt inte
längre är så stabil. “Volvo” sätts ut 1558 gånger på 228 sidor 2019.


Vad är förändringarna i volym och innehåll uttryck för? Vilka krafter
och processer i företag och samhälle är de sammankopplade
med? Vad betyder de för framtiden? Och till syvende och sist: Är
verkligen den nuvarande ordningen för normgivning ändamålsenlig
för 2020-talet?


Walter Schuster är Öhrlings Pricewaterhousecoopers professor i redovisning
och revision och Lars Östman är professor emeritus, båda
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Price: 250 SEK + (6 % VAT) + Postage

Y - A model for structuring and focusing change processes
Anna Söderblom Pär Mårtensson

Change can be challenging!

This applies equally whether you are leading a change process, or you are a member of an organization seeking to navigate new changes. This book is about a model - the Y model - a powerful tool for bringing about successful change by giving structure and focus to change processes. The Y model helps you manage change projects, no matter what role you have in the process.

Over the years, the Y model has proven to be very useful to many managers working through change projects in their organizations. That is why the Y model features prominently when scholars at the Stockholm School of Economics coach students in Executive MBA and other academic programs. This book describes the Y model and demonstrates how people apply it in organizations when leading change projects.

Anna Söderblom and Pär Mårtensson are teachers and researchers at the House of Innovation at the Stockholm Scool of Economics.

Price: 200 SEK + postage + VAT (6%)

Managing Digital Transformation
Per Andersson, Staffan Movin, Magnus Mähring, Robin Teigland, and Karl Wennberg (eds.)
SIR 2018

Digitalization has arrived.

Digitalization disrupts markets. Changes in power and structures in a fast-paced environment demands strategic and insightful change. A change leaders must act upon.

The impact upon organisations is multi-dimensional and profound, affecting both internal and external processes and structures in new and unexpected ways. This book serves as a tool to support managers and other stakeholders in pursuing digital transformation. An inspiring collection of chapters from 27 scholars across various academic disciplines provide several insights, frameworks, and perspectives that will help you leverage and govern organisational change and digital transformation.

This inspiring collection of current research can assist you in facing key challenges in today’s organisations, in the quest to adapt to ever-evolving business environments. This book examines new demands and behaviours, and discusses how businesses need to adapt and re-organise in order to bridge the gap to the digital customer. These visions and actions on digitalization can help corporations and organisations discover new ways of earning money and delivering value.

This is just the beginning.

Price: 275 SEK + postage + VAT (6%)

 

 

 

 

Institutional Investors in Swedish Corporate Governance
Mikael Ehne
SIR 2018

DOWNLOAD the book (pdf)

About the book

The main contribution of this book is empirical. The three studies included all contribute to the relatively limited extant evidence on the governance role played by different classes of institutional investors in a market characterized by shareholder-oriented governance, such as the Swedish one, in particular by considering the role of the shareholder-constituted nomination committee. The first study shows how the domestic traditional institutional investors active on the Swedish market have had an impact on the governance of listed firms by demonstrating that their involvement in the nomination committees are related to subsequent increases in the proportion of women directors. The second study shows how activist hedge funds also engage, but that the end result of their involvement in investee firms tend to be a takeover. The third study, meanwhile, suggests that foreign traditional institutional investors appear more disinclined to engage in governance matters, as evidenced e.g.  by their reluctance to participate in the nomination committees of listed firms. As such, there appear to be clear differences in the level of governance engagement between classes of institutional investors as well as the firm-level effects of this engagement.

Mikael Ehne pursued doctoral studies at the Stockholm School of Economics from the end of 2013 until April 2018 when he passed away. Mikael’s conscientious work on the importance and role of institutional investors in Swedish corporate governance had come a long way and was the object of final revisions with the supervisory committee. In line with the express will of his immediate family, his manuscript for a dissertation is now published posthumously.

Almedalen - makt, magi och möten
Lena Lid Falkman (red)
SIR 2018

Almedalsveckan är ett unikt fenomen. Från ett tal av Olof Palme 1968, till ett event med över 4000 programpunkter. Almedalen fyller 50 år och det är dags att hylla, kritisera och analysera veckan. I den här boken skriver forskare, journalister, aktivister och politiker om sitt Almedalen. Det som träder fram är ett pussel med bitar som demokrati, PR, näringsliv, politiker, nätverk, makt, magi och möten.

Pris: 299 kr inkl. moms.

Boken kan även beställas här:

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789186797331/almedalen-makt-magi-och-moten/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/almedalen---makt-magi-och-moten-9789186797331

Parternas bolag: ett diskussionsunderlag
Stefan Einarsson och Markus Kallifatides

Boken är del av ett övergripande försök att med en kollaborativ forskningsansats skapa fördjupad insikt och breddad kunskap kring vitala delar i det som över tid skapats inom ramen för vad vi kan kalla ”Den svenska modellen”, nämligen de partsgemensamma pensions- och försäkringsrörelserna i AFA Försäkring, AMF och Alecta.

”Parternas bolag –ett diskussionsunderlag” är tänkt att utgöra grund för vidare diskussioner/offentlig debatt under en längre tid framåt. Här redovisas 27 längre djupintervjuer som genomförts med ledande bolagstjänstemän, styrelseledamöter och erfarna huvudmannaföreträdare. EU-direktiv, statliga utredningar, årsredovisningar, remissvar i stor mängd har också studerats. En genomgång av statsvetenskaplig, nationalekonomisk och organisationsteoretisk litteratur av omedelbar relevans för fenomenet presenteras också.

I boken diskuteras den kanske allra mest grundläggande frågan om varför arbetsmarknadens parter skall bedriva gemensam bolagsstyrning i pensions- och försäkringsrörelser. Därutöver fokuseras på ett antal centrala spänningar eller utmaningar inom ramen för dessa komplexa samverkansrelationer: möten mellan åtskilda institutionella logiker, spänning mellan expertis och representation, och avvägningar mellan att kontrollera och att stödja exekutiv ledning för operativa verksamheter i bolagsform.

Center for Governance and Management Studies (CGMS) är ett forskningscenter inom Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), där styrning och ledning av stora företag är det huvudsakliga forskningsområdet.

Stefan Einarsson disputerade 2012 med avhandlingen Ideology Being Governed. Strategy Formation in Civil Society. Stefan är anställd vid Handelshögskolan i Stockholm och har även arbetat vid Stockholms universitet. Hans forskning rör det civila samhällets rörelser och organisationer, däribland stiftelser, kooperativ och föreningar.

Markus Kallifatides är Matts Carlgren Associate Professor in Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Markus är forskningsledare vid Center for Governance and Management Studies och hans forskning rör företagsledning, bolagsstyrning och samhällsorganisation. Markus är aktuell också med antologin Sustainable development and business (SIR, 2017) och Nordic Corporate Governance (SIR, 2016).

Price: 210 SEK + postage

Download the book (full pdf)

Sustainable Development and Business
Markus Kallifatides and Lin Lerpold (eds.)

Sustainable development has a long history with many different roots. The most widely agreed upon definition, ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’, includes the three main pillars of economic growth, environmental protection and social equality. Recognizing the tradeoffs and the difficulties in operationalizing the definition, the different chapters in this volume reflect different aspects of the pillars. The twelve chapters, illustrating different roots in research on sustainable development and business, can all be connected to an interpretation of the seminal modern definition.

What if economic growth is inherently unsustainable? What if economic growth, as hitherto defined, is not possible while respecting planetary boundaries and the social capacity of human beings? And what if further economic growth is not achievable under any circumstances, at least in the affluent parts of the world? Moreover, as many sustainability researchers have posited, there may be inherent conflict between development in the socioeconomic and natural worlds.

We do not claim to know exactly how to answer these observations from the outset. However, we do claim that in our times it would seem wise to maintain an open mind about most things, including how the production of goods and services for human consumption may be organized while leaving the planet in (at least) habitable condition for future generations. ‘Business as usual’ in the legacy of Adam Smith’s benefits of the ‘invisible hand’ may not be a wise choice in a world of refugee crises, climate change, biodiversity loss and persistent poverty among a growing world population. We suggest that ultimately neither ‘citizenship as usual’ nor ‘research as usual’ are viable options.

Price: 250 SEK + postage

PLUG IN YOUR NETWORK - REVIEW OF THE ROLE OF INFORMAL NETWORK FOR KNOWLEDGE SHARING AND INNOVATION
Albin Skog, Alexandra Severin, Katarzyna Jereczek, Mats Lewan, Michal Gromek, Prof. Robin Teigland, Sergey Morgulis-Yakushev, Shahryar Siri Yixin Lu
The Substitution of Labor - From technological feasibility to other factors influencing job automation
Jochem van der Zande, Karoline Teigland Shahryar Siri, Robin Teigland
Nordic Corporate Governance. An Extensive In-Depth Study of Corporate Governance and Board Practices in 36 Large Companies
Sven-Erik Sjöstrand, Tom Berglund, Lars Grönberg, Markus Kallifatides, Flemming Poulfelt, Salla Pöyry och Olaf Sigurjonsson

In this volume the authors describe how corporate governance takes place in practice in large Nordic companies. The empirical results and conclusions are based on an extensive in-depth study of 36 mid- and large cap corporations involving some 250 owners, board members (including Chairs), and CEOs. Three major conclusions can be drawn from the rich material.

• Firstly, the authors show that a company’s total ownership situation to a large extent determines how the governance process is organized and executed. The ownership dimension that matters most is its structure (concentrated or fragmented shareholding). However, whether a corporation is owned privately or by the state also matters, as does the personality of the controlling/main owner (e.g., risk seeker or risk averse) and the owner’s personal involvement in the operational and financial flows (i.e., contribution to the different corporate bodies). All those governance qualities are crucial in the Nordic environment, where most corporations tend to have controlling/main shareholders.

• Secondly, it is obvious that each corporation has the opportunity to ‘tailor’ its own governance process and that the owners actually also use that possibility. Such an option exists because the Nordic Company Laws allow considerable degrees of freedom in terms of interpretation, and the complementary soft regulations are not binding.

• Thirdly, the empirical material in this extensive study lends support to the notion that what is really decisive for how the different corporations develop over time is how ownership control is captured, organized and executed. Thus, of particular importance is which owners control a company and how they act, that is, what ideas, competences, time horizons and ways of thinking dominate the governance process.

Price: 225 SEK + (6 % VAT) + Postage

Nordisk bolagsstyrning. En närstudie av ägarstyrning och styrelseprocesser i 36 storföretag.
Sven-Erik Sjöstrand, Tom Berglund, Lars Grönberg, Markus Kallifatides, Flemming Poulfelt, Salla Pöyry och Olaf Sigurjonsson
SIR 2016

I den här skriften redovisar författarna hur bolagsstyrningen faktiskt går till i Sverige och de övriga nordiska länderna. Av materialet framgår särskilt två saker tydligt.

Först och främst visar författarna att ägarsituationerna i hög grad avgör hur bolagsstyrningen utformas och genomförs i de enskilda företagen. Det som då främst får genomslag är ägarstrukturen (koncentrerad eller spridd), ägarkategorin (privat eller statligt), ägarpersonligheten (risksökande/riskundvikande) och ägarengagemanget (insatserna i bolagsorganen).

Av studien framgår också att företagen har mycket stora möjligheter att ”skräddarsy” egna lösningar på området bolagsstyrning, dels eftersom aktiebolagslagarna i Norden främst är inriktade på att kodifiera ägarnas starka position, dels eftersom många av de övriga regler och normer som existerar på området och som förväntas påverka hur ägarmakten utövas saknar kraftfulla sanktioner.

I denna studie blir det tydligt att något som också är verkligt avgörande för hur de olika bolagen utvecklas över tiden är hur ägarmakten erövras, organiseras och praktiseras. Det är således särskilt viktigt vilka slags ägare som är aktiva i bolagen, dvs vilka idéer, kompetenser, tidshorisonter och tänkesätt som dominerar i styrprocesserna.

Pris: 225 kr inkl. moms + porto
     

Risker och riskhantering i näringsliv och samhälle
Richard Wahlund et al. SIR, (2016).

De fyra centrala orden i bokens titel – risker, riskhantering, näringsliv och samhälle – täcker in de frågeställningar denna bok söker ge svar på: 

Risker: Vad innebär risk egentligen? Eller är det egentligen osäkerhet det handlar om? Finns det olika grader av risker respektive osäkerhet? Hur uppfattar människor risker? Vad påverkar dessa uppfattningar och hur påverkar dessa uppfattningar våra beteenden, till exempel spelbeteenden eller ställningstaganden i olika frågor? Kan risker också innebära  möjligheter? 

Riskhantering: Hur kan vi hantera riskerna eller osäkerheten? Boken diskuterar flera olika alternativ avseende både hur risker hanteras och bör hanteras, till exempel anseenderisker, risker inom banker, risker vid nya affärsmodeller och risker inom politik och offentlig förvaltning samt mer allmänt utifrån nationalekonomisk teori och genom ett företags eller en organisations riskkultur. 

Näringsliv och samhälle: Boken tar upp risker och riskhantering inom både näringsliv och samhället i övrigt, till exempel i offentlig förvaltning, politiska processer och ideell verksamhet. 

Boken är skriven för dig som vill få ökade insikter i verklighetens risker och osäkerhet samt bli bättre på att hantera dessa!

Pris: 300 kr inkl. moms + porto
         283 kr exl. moms + porto

On Strategy and Competitiveness: 10 Recipes for Analytical Success
Örjan Sölvell

Do you wrestle with issues like:

Why is it that firms often seem »stuck« on a certain strategy? Why are we stuck? What are the opportunities to shift our strategy?

How should I go about developing an entry strategy into a new industry or a new geographical market?

How can I grasp global competition? Is competition in our industry local, or multi-domestic or global? What can change that in the near future?

Why do firms with a global strategy succeed or fail the in the light of industry competition?

Why do firms based in certain business environments develop world leading products and services, while firms based in other business environments do not?

What is the role – if any – of local clusters in today’s global economy and global markets and value chains?

How can we improve the dynamics of our cluster? What is the value of engaging in improving our cluster? Who should be involved?

Why are not all industry agglomerations as dynamic as Silicon Valley­? What does it take to tap into a leading cluster?

How should we organize and specialize different subsidiary units in our global corporation?

How should we organize innovation and product development in our global firm?

Read this cookbook. Use the Recipes and get inspiration and hands-on support!

Price: 200 SEK + (6 % VAT) + Postage

 

Finansiell redovisning
Walter Schuster

Börsföretags publika redovisning har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Den har blivit internationell och har gått från att ha varit förhållandevis enkel till att bli relativt komplicerad. En praktisk ansats har gett plats för en mer teoretisk, och historisk anskaffningsutgift som värderingsgrund har i ökad omfattning ersatts av s.k. ”verkligt värde”.

En i sammanhanget bestickande iakttagelse är att många berörda parter yttrar sig i påfallande negativa ordalag om utvecklingen. Det hävdas att normgivarna har fjärmat sig från praktisk redovisning, att de sitter i ett elfenbenstorn och konstruerar teoretiska lösningar som inte fungerar i praktiken eller – ännu värre – löser problem som inte finns. Samtidigt uttrycks missnöje med att politiker lägger sig i redovisningen och vikten av att normgivarna är oberoende framhålls. En ”principbaserad redovisning” framförs som ett ideal, ofta utan närmare specificering av vilka principer som avses, och där uttrycket i vissa fall inte tycks ha någon annan innebörd än en redovisning utformad på det sätt som vederbörande tycker den borde vara utformad.

Frågan varför redovisningen utvecklats som den gjort är berättigad. Det internationella normsystemet IFRS spelar en viktig roll, och i denna bok analyseras några stora projekt som den internationella normgivaren bedrivit under de senaste tjugo åren. Avsikten är att ta upp viktiga avvägningar en normgivare måste göra, söka klargöra hur utfallet av dessa påverkar relationer mellan centrala aktörer som normgivare, statsmakt, kapitalplacerare och företag, och diskutera vilka konsekvenser detta kan få för resursfördelning i samhället och effektivitet i företag.

Walter Schuster är professor i redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan många år verksam på normgivningsområdet – som ledamot i Redovisningsrådet och Rådet för finansiell rapporterings expertpanel samt i olika internationella grupperingar.

Price: 250 SEK + (6 % VAT) + Postage

På väg mot medievärlden 2020
Gunnar Nygren (red) och Ingela Wadbring (red)

I denna femte och helt omarbetade upplaga av På väg mot medievärlden 2020 analyserar medieforskare från olika ämnesområden utvecklingen. Fokus ligger på de nätbaserade digitala medierna  - dels sådana som växer fram ur traditionella medieföretag, dels nya medieformer som utgår från användarna.

Boken vänder sig till studenter i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och medieteknik. Den riktar sig också till andra läsare som har behov och intresse av att följa det som händer inom medievärlden – och vart den är på väg.

Femte upplagan.

Beställ boken här!

Marknadsföring och påverkan på konsumenten
Magnus Söderlund et al. SIR & Studentlitteratur (Lund) (2014).
Att påverka någon annan – det ses ofta som negativt, eller till och med fult. Kanske är det därför som marknadsförare ibland undviker att tala om marknadsföring i termer av aktiviteter som syftar till att påverka konsumenter. Men självklart handlar marknadsföring om att påverka attityder och beteende – och ytterst om att få folk att köpa en viss produkt eller tjänst. Som konsument är det inte så lätt att begripa om eller hur vi blir påverkade av marknadsföring. Och hur ska då praktiker och forskare kunna förstå hur konsumenter blir påverkade? Samtidigt är många forskare inom marknadsföringsområdet otydliga när det handlar om att göra påståenden om påverkan, eftersom påverkan innebär kausalitet – något som en del forskare inte vill uttala sig om.
 

Den här boken utgår från att såväl marknadsförare som konsumenter behöver bättre kunskap om påverkan i marknadsföringssammanhang, samt att sådan påverkan är möjlig att hantera både i teori och i empiriska undersökningar. Boken redovisar ett flertal former för påverkan, exempelvis vad som händer i konsumentens möte med reklam, butiksmiljöer, säljare och egna vänner eller när man ger gåvor till sig själv. 

 Pris: 200 kr inkl. moms + porto
          1
89 kr exkl. moms + porto

De ekonomiska styrformerna och samhället
Lars Östman

De ekonomiska styrformerna och samhället visar utvecklingen från den förindustriella och fördemokratiska epoken på 1800-talet till det tidiga 2000-talet.

Boken tar ett brett och originellt grepp på företeelser som brukar behandlas separat både i samhällslitteratur och akademiska framställningar. Tesen är att de ekonomiska styrformerna för organisationer spelar stor roll för människors liv och får betydelse för samhällsutvecklingen både på mikro- och makronivå. Mot den bakgrunden beskrivs framväxten av det moderna samhället genom djupdykningar i den svenska historien under 200 år och särskilt hur de ekonomiska styrformerna har ändrats. Starten är jordbrukslandet där kungen styrde. Två sekler senare är kunderna i fokus, avkastningen på aktier viktig för mångas inkomster, offentligt finansierade tjänster utförs under marknadsformer och det nationella politiska livet försiggår i massmedias starka ljus. Vad hände däremellan steg för steg? Och vad händer sedan?

Lars Östman är professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, där han varit verksam i företagsekonomi sedan 1960-talet inom redovisning, finansiering och ekonomisk styrning. Han är numera knuten till SIR.

Läs mer om boken och beställ den på Recito förlag

This is Lean
Pär Åhlström and Niklas Modig

By introducing the efficiency paradox – a brand new way of looking at efficiency. The authors, Professor Pär Åhlström and researcher Niklas Modig, presents what is referred to as the most concise, wise, easy-to-grasp and fun-to-read book on

Read more and order.

Perspektiv på förändring
Mårtensson, Pär, Lychnell, Lars-Olof och Frelin, Johanna (red.)

De löpande kostnaderna skulle minskas med 250 miljoner kronor, självständiga regionala enheter skulle slås samman och bli divisioner, lokalredaktioner skulle läggas ner eller få förändrat uppdrag, gemensamma system och arbetssätt skulle införas och personalstyrkan skulle minskas med drygt 15 procent.

Den här boken beskriver omställningen som började år 2008 ur olika perspektiv. Samma händelseförlopp skildras genom olika berättelser. Vad händer när ledningens strategier ska implementeras av mellanchefen? Vad händer när en chef får i uppdrag att lägga ner sin verksamhet? Vilka utmaningar finns det på en kommunikationsavdelning som arbetar med omställning i offentlighetens ljus?

Boken bygger på de involverade chefernas egna berättelser och blandar ögonblicksskildringar med modeller, teorier och lärdomar från att driva ett stort omställningsprojekt.

Boken är en del av forskningsprojektet Utveckling av ledare och verksamheter (ULV) vid Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för Verksamhetsutveckling. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur ledarutveckling och verksamhetsutveckling kan integreras i förändringsprojekt.

Pris: 300 kr inkl. moms + porto
         283 kr exl. moms + porto

Civilsamhället i samhällskontraktet
Filip Wijkström

Starka allianser mellan folkrörelser och välfärdsstat var viktiga i den ttidigare versionen som byggde på tydliga gränser och långtgående arbetsdelning mellan olika sektorer. I tolv nya kapitel och med Filip Wijkström som redaktör frågar sig en grupp samhällsvetare vad som står på spel i denna omförhandling.

Information och beställning: www.europeanpress.se  

Research in Brief: Forskning i Fickformat

An important aspect of SIR's mission is to support our researchers in the dissemination of their findings and in their contribution to public debate. Forskning i Fickformat, »Research in Brief«, is a series of Swedish language booklets produced in collaboration with PwC Sweden, the audit, accounting and advisory firm. The objective is to present current research in a brief and accessible format, in order to reach a wider audience. Each booklet is written by a researcher addressing the topic of his or her research.

More information: http://www.fickformat.se/