Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskningshus

House of Innovation (HOI), House of Governance and Public Policy (GAPP) och Swedish House of Finance (SHoF) är Handelshögskolans tre forskningshus. Dessa forskningsmiljöer bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft genom att fokusera på forskningsfrågor med stor påverkan och relevans för framtidens näringsliv och samhälle.

Ambitionen för forskningshusen är att skapa en interdisciplinär forskningsmiljö i världsklass, som producerar högkvalitativa forskningsresultat som kan spridas genom ambitiösa samverkansprogram. Forskningshusen utgör också arenor där aktörer från olika branscher, sektorer och discipliner kan mötas för att samtala och diskutera samt utbyta kunskap och idéer. Genom att bygga broar mellan privat-, offentlig- och akademisk sektor öppnas nya samarbetsmöjligheter. 

Forskningshusen strävar efter att engagera olika aktörer i samtal, kunskapsutbyten och forskning i större utsträckning än vad som normalt sker inom akademiska institutioner. HOI och SHoF har också breda internationella nätverk för forskningssamarbeten och en bred mångfald bland de forskare som är aktiva i forskningshusen. Många av dem har internationell bakgrund och fler har också erfarenhet från några av världens ledande akademiska institutioner.

Kärnan i forskningshusen utgörs av en akademisk institution men husen innefattar också andra delar, så som forskningscenters och olika typer av samarbeten. Till grund för house of Innovation finns Institutionen för entreprenörskap, innovation och teknologi vid Handelshögskolan, men där finns även Scania Center for Innovation and Operational Excellence, Jacob och Marcus Wallenberg Center for Innovative and Sustainable Business Development, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), SSE Business Lab samt ett när samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Swedish House of Finance, å sin sida, är ett samarbete mellan svenska regeringen och Institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.