Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nytt initiativ för att möta globala hälsokriser genom diplomati

Global hälsa har blivit en alltmer komplex fråga, från pandemier och klimatförändringar till krig, migration och psykisk ohälsa. Samhället behöver rusta en ny generation ledare inom global hälsa för att kunna navigera komplexa politiska miljöer och driva nödvändig förändring. Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet lanserar nu ett nytt initiativ för att möta framtida utmaningar inom hälsodiplomati.

Hälsa och välbefinnande är ett grundläggande mänskligt behov, och det ligger i alla staters intresse att skydda och främja hälsa. Dock saknas ofta länken mellan politisk styrning och möjligheten för professionen att påverka genom diplomati inom global hälsa. Även om möjligheter till kunskapsutbyte finns är de begränsade och det finns idag inget etablerat nätverk vare sig för praktiker eller för institutioner inom området.

– Den nuvarande situationen är dyster men ser man tillbaka och lär av hur tidigare utmaningar har hanterats så finns det hopp. En uttalad politisk vilja och passionerade ledare som driver på för förändring har gjort skillnad. Erfarenheter från de senaste decennierna visar hur framgångsrik global hälsodiplomati och ledarskap kan rädda liv, säger Anders Nordström, anknuten till Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm, och tidigare svensk ambassadör för global hälsa.

Utbildar framtida ledare

Tillsammans lanserar nu House of Governance and Public Policy vid Handelshögskolan i Stockholm, och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet ett gemensamt program: International Politics, Leadership and Diplomacy for Health. Programmet, som startar nästa år, syftar till att stötta framtida ledare, med hjälp av diplomater och experter inom global hälsa samt med ekonomiskt stöd från organisationer som Bill och Melinda Gates-stiftelsen, Open Philanthropy och Beijerstiftelsen.

Genom ett nätverk av experter och ledare inom området kommer deltagarna att få ta del av praktiska erfarenheter och lära sig mer om hälsodiplomati. Programmet syftar till att överbrygga klyftan mellan politisk styrning, internationell politik och folkhälsa, och erbjuder praktiska färdigheter och erfarenheter som komplement till teoretisk kunskap.

– Jag är väldigt glad att Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet med förenade krafter kan erbjuda ett program i hälsodiplomati. Tanken är att förse våra kollegor ute i världen med nödvändiga kunskaper för att kunna navigera komplexa politiska sammanhang och driva på för positiv förändring, säger Tobias Alfvén, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet.

Inom ramen för projektet kommer det också att göras en omfattande kartläggning av befintlig kunskap och utvecklingsmöjligheter på global nivå. Målet är att underlätta för globala nätverk att hantera hälsokriser, och projektet är ett första steg mot att bygga ett långsiktigt och stabilt nätverk för praktiker och institutioner inom hälsodiplomati och politik.

– Världen är i skriande behov av ledare som effektivt kan bygga broar mellan hälsa och politik. Programmet är vårt svar på det behovet. Tillsammans sätter vi en ny standard för hur globala hälsoutmaningar kan hanteras på den internationella arenan, säger Karl Wennberg, chef för House of Governance and Public Policy.

Som en del av programförberedelserna bjuds världsledande experter inom diplomati och global hälsa till en konferens som äger rum på Tändstickspalatset i Stockholm den 20–21 november.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nordström

Senior rådgivare, Karolinska Institutet and Stockholm School of Economics

Email: anders.nordstrom@hhs.se
Tel: +46-76 789 63 33

Karl Wennberg
Professor, Head of House of Governance and Public Policy, SSE

Email: karl.wennberg@hhs.se

Tel: +46-70-510 53 66

Mer information hittar du på vår hemsida: Announcing Global Health Diplomacy - hhs.se - Stockholm School of Economics

 

SSE GAPP Governance Leadership Politics News Press release