Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Breddad rekrytering

Handelshögskolan arbetar aktivt med att öka mångfald och jämställdhet samt att skapa en inkluderande studiemiljö för våra studenter på alla utbildningsnivåer.

Högskolelagen

I Universitets- och högskolerådets verksamhetsplan för 2014 står att myndigheten ska arbeta för att motverka diskriminering och främja breddad rekrytering till högskolan. Lärosäten har enligt högskolelagen en skyldighet att aktivt bredda rekryteringen till högskolan.

Snedrekrytering och främjandet av social utjämning på universitet och högskolor har varit en levande fråga sedan 1930-talet och idag innebär snedrekryteringen till högskolan bland annat att personer från studieovana hem är underrepresenterade, särskilt på vissa utbildningar.

Handelshögskolans definition av breddad rekrytering och breddat deltagande

"Breddad rekrytering innebär för Handelshögskolan att aktivt arbeta för en studentpopulation med balans mellan könen, geografisk spridning såväl nationellt som internationellt samt med olika sociala bakgrunder.

Alla Handelshögskolans studenter ska känna sig välkomna och inkluderade oavsett social bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet/könsuttryck, etnicitet eller ursprung, samt religion eller annan trosuppfattning."

Vi har medvetet valt en bred och omfattande definition för att understryka hur viktiga dessa frågor är för oss. Denna höga ambition ställer stora krav på oss både när det gäller engagemang och uthållighet och vi inser med ödmjukhet att vi som lärosäte har mycket arbete framför oss. Vi är övertygade om att en tydlig och ambitiös målbild underlättar arbetet.

Rekrytering från underrepresenterade grupper

Arbetet med breddad rekrytering fokuserar på rekryteringen av nya studenter från grupper och områden som idag är underrepresenterade på skolan. Detta sker målmedvetet genom samarbeten och initiativ. Ett exempel är studentambassadörsprogrammet som bjuder in gymnasieelever till campus i Stockholm och gör skolbesök på högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet. Ett annat exempel är arbetet med förebilder där vi lyfter studenter och alumner för att visa på bredden av intressen, möjligheter och karriärsval.

Initativ och samarbeten

Diversity, Equity and Inclusion Manager

2015 anställdes en Diversity, Equity and Inclusion Manager med det övergripande ansvaret för frågor rörande jämställdhet, inkludering och mångfald. Rollen är bred och arbetar både internt och externt och med såväl studenter som fakultet och personal. Läs mer här.

Frågor om breddad rekrytering?

Har du frågor gällande Handelshögskolans arbete med breddad rekrytering eller förslag på samarbeten? 


Kontakta Simone Westergård, Recruitment Manager - BSc Programs, på simone.westergard@hhs.se.