Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Jämlikhet, mångfald och inkludering

På Handelshögskolan arbetar vi aktivt med jämlikhet, mångfald och inkludering.

Vårt mål är att studenter och anställda känner sig uppmuntrade och välkomna att studera eller arbeta på HHS oavsett kön, etnicitet, könsidentitet eller könsuttryck, social bakgrund, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder, eller religion eller annan trosuppfattning.

HHS arbetar strategiskt med jämlikhet, mångfald och inkludering i enlighet med diskrimineringslagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och våra policyer och handlingsplaner. Rektorn är ytterst ansvarig för att ett målstyrt arbete genomförs på HHS. Dessutom har alla chefer ett särskilt ansvar för att integrera jämlikhet, mångfald och inkludering i sina egna verksamhetsområden. På HHS råder det även nolltolerans för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, och vi arbetar aktivt för att förebygga att dessa förekommer.

Skriv gärna till Karol Vieker om du har frågor eller kommentarer om jämlikhet, mångfald och inkludering på HHS. 

 

Stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Handelshögskolan erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För mer information, vänligen besök Pedagogiskt stöd för studenter-sidan eller kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar.

SSE Guidelines for Support to Students with Disabilities.pdf

Normkritik som förändringsverktyg

Jämlikhets- och mångfaldsarbetet på Handelshögskolan drivs från ett normkritiskt perspektiv. Det betyder att fokuset ligger på normer och maktstrukturer istället för på det som upplevs som “annorlunda”. Normkritik innebär att:

  • Synliggöra normer och maktstrukturer
  • Granska deras konsekvenser
  • Visa vem som vinner/förlorar på att följa/bryta mot dem
  • Få insikt i hur individuella handlingar bidrar till inkludering/exkludering.

Läs mer om normkritik.