Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Mission och vision

Verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm vilar på en tydlig mission och vision och ett antal grundläggande värderingar.

Mission

Handelshögskolan i Stockholm har som mission att stärka Sveriges konkurrenskraft genom forskning och vetenskapsbaserad utbildning.

Vision

Handelshögskolan i Stockholm ska vara en internationell handelshögskola i världsklass med bas i Sverige.

Handelshögskolans utbildningsuppdrag: FREE

Med utgångspunkt i framtidens utmaningar har vi sett till historien och tagit till oss filosofen Ingemar Hedenius uttalande om att den bildade eller välutbildade människan är ”den som är fri och levande i förhållande till det okända.” Kunskap och erfarenhet är nycklar till en fri och nyfiken hållning i den okända värld vi går mot, och gör individen bättre förberedd att välkomna den med självsäkerhet och entusiasm. I Hedenius beskrivning har vi tagit fasta på ordet fri och formulerat vårt utbildningsuppdrag, som vi på engelska förkortar FREE.

FREE sammanfattar Handelshögskolans utbildningsambition. Vi kommer inte att släppa en tum på våra kärnämnen finans, national- och företagsekonomi. Vi är och förblir en specialiserad samhällsvetenskaplig akademisk institution med ekonomiska ämnen som bas. Men den ytterligare dimension som formuleringen av utbildningsambitionen medför tror vi är avgörande för framtiden.

FREE står för:

Fakta- och vetenskapsbaserad
Vi är i grund och botten en vetenskaplig institution och faktakunskaper är basen för ett kritiskt och analytiskt tänkande. En utexaminerad HHS-student ska fatta beslut baserade på fakta och ha förmågan att differentiera mellan olika typer av kunskap. Denna förmåga blir särskilt viktig i en värld av så kallade alternativa fakta, fake news och filterbubblor.

Reflekterande och självmedveten
Framtiden kommer att kräva mer reflektion och självkännedom. Våra studenter måste kunna reflektera över vilken roll de faktiskt spelar i världen, vilken påverkan de har på andra, vilka preferenser de har och vara klara över vem som bestämmer över deras val.

Empatisk och kulturellt känslig
Att vara empatisk och kulturellt känslig är än så länge något den artificiella intelligensen har svårt att konkurrera med. Våra studenter ska kunna sätta sig in i andra människors situation och se andras perspektiv. Vi är övertygade om att en empatisk person blir en bättre ledare och beslutsfattare. Därtill kommer förmågan att lyhört kunna sätta sig in i andra kulturer, inte bara nationella, utan också verksamhetskulturer och förstå skillnader mellan discipliner och branscher.

Entreprenöriell och ansvarstagande
Studenterna som examineras från HHS ska ha ett entreprenöriellt och kreativt förhållningsätt till världen. De ska sträva efter att skapa förnyelse på ett ansvarstagande sätt. De ska inte acceptera status quo, utan söka förbättring genom förändring.