Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Utvecklingsbistånd – vad säger forskningen om dess effekter och potential?

I Ekonomisk Debatt förklarar forskaren Anders Olofsgård vad vi kan lära oss om utvecklingsbiståndets effekter från litteratur på makro-, mikro- och mesonivå. På makro- och mesonivå redovisas huvudsakligen forskning om effekterna på övergripande välfärdsmått som mäter ekonomisk aktivitet, medan presentationen av den mikroekonomiska litteraturen snarast handlar om hur experimentella studier kan användas för att öka biståndets potential.

SITE vice VD och forskaren Anders Olofsgård menar att bistånd till utvecklingsländer är ett komplext fenomen. Utvecklingsbiståndets effekter sträcker sig över många områden och de kan också utvärderas på flera olika nivåer. I Ekonomisk Debatt förklarar Anders vidare vad han uppfattar som de mest betydelsefulla diskussionerna i forskningslitteraturen om utvecklingsbiståndets effektivitet.

Jag avhandlar biståndets faktiska, såväl som dess potentiella, effekter över tre olika aggregeringsnivåer; makro, mikro och meso (regional eller lokal nivå). Denna uppdelning följer till stor del också utvecklingen av litteraturen över tid, där vi sett ett minskat fokus på makro till fördel för mikro- och mesonivån. Givet komplexiteten i biståndet och dess många olika syften finns det förstås många relevanta och angelägna diskussioner om bistånd som tyvärr inte kan rymmas inom detta format...
Anders Olofsgård
vice VD vid SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) och docent på Handelshögskolan i Stockholm
SITE Development Inequality Governance International economics  International trade Macroeconomics Politics Economics Article