Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Engagerade medarbetare är nyckeln till hållbara företag

Medarbetarna är drivkraften bakom hållbarhet på mindre företag – inte ägarna. Och hållbarhet kan både stimulera affärsverksamheten och motivera anställda. Det visar ny forskning av Tina Sendlhofer på Misum.

– Min forskning visar att varje individ spelar en avgörande roll i att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Tina Sendlhofer. 

Ett annat viktigt resultat i Sendlhofers avhandling Organizing Corporate Social Responsibility: The Case of Employee Involvement at Small and Medium-Sized Enterprises är att hållbara insatser i små företag beror på medarbetarnas vilja att förändra snarare än externa påtryckningar. 

– Jag tror att större företag kan lära sig mycket av att titta på hur små företag arbetar med hållbarhet, säger Tina Sendlhofer. 

Platta organisationer främjar hållbarhet 

Hon menar att en förutsättning för att medarbetare ska bli fullt engagerade i hållbarhet är att de redan är allmänt intresserade av hållbarhet. En annan förutsättning är verksamhetens typ av organisation. 

– Baserat på mina studier drar jag slutsatsen att en platt organisationsstruktur med färre hierarkiska nivåer och arbete över avdelningsgränser kan fungera som en möjliggörare för medarbetare att gå från att ”bara” vara intresserade av hållbarhet till att proaktivt arbeta med lösningar för att främja hållbarhet, säger Tina Sendlhofer. 

Varför är det så? 

– Med minskad hierarki har medarbetare ofta möjlighet att fatta egna beslut och har även direkta ingångar till externa intressenter. Det innebär att ett företag är mer beroende av den enskilda medarbetarens beslut och handlingar, men också att medarbetare kan uppleva effekterna och konsekvenserna av sina beslut och handlingar, säger Tina Sendlhofer. 

Olika drivkrafter hos ledning och medarbetare 

Enligt Tina Sendlhofer finns det många studier som visar att förbättringar av miljömässig hållbarhet, som hantering av avloppsvatten, eller social hållbarhet, som säkerhetsutbildningar för medarbetare, kan bidra till ett bättre affärsresultat genom att spara kostnader. Detta kan vara en drivkraft för ledarskapet att arbeta med hållbara lösningar. 

– Däremot tror jag inte att den finansiella storyn bakom varför företag ska bli mer hållbara är en tillräcklig morot för medarbetare som arbetar med hållbarhetsfrågor. Medarbetare söker något annat, som en känsla av att göra skillnad genom meningsfulla arbetsinsatser, säger Tina Sendlhofer. 

I intervjuer med anställda har de uttryckt att icke-finansiella prestationer i företaget – så som arbetet med hållbarhet – kan få dem att hålla sig motiverade. För ledningen å andra sidan är det viktigt att investeringar i hållbara lösningar inte sker på bekostnad av företagets lönsamhet. 

– En majoritet av företagsledningar går snabbt över till symboliskt hållbarhetsarbete om finansiell hållbarhet måste offras till förmån för miljömässig och social hållbarhet, säger Tina Sendlhofer. 

Krävs förändrade attityder  

En av insikterna Tina Sendlhofer har fått från sin forskning är att vi måste förändra hur vi tänker om hållbarhet. 

– Idag har vi en uppfattning om att lönsamhet är villkoret för företagets långsiktiga överlevnad. Jag tror att det är fel. Finansiell hållbarhet är viktigt men det kommer inte hjälpa någon verksamhet i framtiden om det inte finns några resurser som kan generera dessa vinster, säger Tina Sendlhofer. 

Enligt Sendhofer finns det en hel del innovationer och teknisk utveckling som kan bidra till att komma runt problemet med allt knappare resurser, men Tina Sendlhofer är övertygad om att det som verkligen behövs är ett annat mind-set. 

– Hur är det möjligt att stora oljeföretag fortfarande rankas bland de bästa aktörerna inom hållbarhet? Och hur kan vi skifta från ett fokus på ekonomisk hållbarhet till miljömässig och social hållbarhet? Det är viktiga frågor att söka svar på när vi bygger en mer hållbar framtid, säger Tina Sendlhofer. 

 “Jag vill att min forskning ska vara del av lösningen” 

Praktiker och forskare vet att företag måste genomgå dramatiska förändringar för att skapa värde och minimera oetisk och negativ påverkan på miljön och samhället. 

– Jag kommer att fortsätta att forska om hur företag arbetar med hållbarhet och vilka organisatoriska processer som resulterar i förändring. Nu försöker jag få företag från alla branscher att delta i mina studier. Det är viktigt för mig att min forskning blir en del av lösningen för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Tina Sendlhofer. 

Intervju av Emilie Eliasson Hovmöller

För mer information, kontakta:

Tinni Rappe, Misum

0708-36 66 41

tinni.rappe@hhs.se

Tina Sendlhofer

tina.sendlhofer@hhs.se

Misum