Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Skandia inleder samarbete med Swedish House of Finance

Skandia med anknutna stiftelser har beslutat att stödja och inleda ett samarbete med forskningscentret Swedish House of Finance. Intentionen är att över en tioårsperiod stötta verksamheten med totalt fem miljoner kronor. Samtidigt tar Skandias kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall plats i institutionens advisory board. 

Swedish House of Finance är ett projekt som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, Handelshögskolan i Stockholm och den privata finanssektorn i Sverige med målet att skapa ett nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Efter snart 10 år räknas centret som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa, och har med detta sökt utöka engagemanget från den svenska finanssektorn inför framtiden. Nu sällar sig Skandia till skaran av finansiärer.

–Vi är mycket glada över Skandias stöd. Att Skandia ser värdet och nyttan med vår verksamhet ger oss ytterligare ett kvitto på hur viktig finansforskningen är för näringslivet i Sverige, säger Anders Anderson, Director Swedish House of Finance.

Det advisory board som är under uppbyggnad blir en grupp bestående av representanter från såväl akademin som den privata och offentliga finanssektorn. Här kommer Skandias representant Lars-Göran Orrevall att få djupare insyn i forskningsverksamheten, kunna bidra till diskussioner på en strategisk nivå och därmed sätta fokus på det som driver utveckling i branschen.
Skandia med anknutna stiftelser har huvudsakligen som ambition att bidra till allmännyttig forskning inom ekonomi, långsiktigt sparande, arbetslivsrelaterad hälsa samt utvecklingen av en hållbar finansmarknad.

–Det här samarbetet är ett led i att ytterligare stärka Skandias roll som forskningsaktör i landet och samtidigt bidra med vår kompetens och erfarenhet även till den akademiska världen, säger Mattias Munter, ansvarig för samhällskontakter på Skandia.

SSE Finance News Press release