Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ett jämställdhetsperspektiv på återuppbyggnaden av Ukraina

Om återuppbyggnaden av Ukraina ska leda till en hållbar framtids utveckling som kommer hela befolkningen till del, måste principerna för att "bygga tillbaka bättre" ta hänsyn till den specifika karaktären hos könsrollerna i ekonomin under återuppbyggnadsprocessen.

Forskare från Östekonomiska Institutet (SITE) och Forum for Research on Gender Economics (FROGEE) tillsammans med andra experter kommer under Internationella kvinnodagen 2023 att publicera policydokumentet "Rebuilding Ukraine: the Gender Dimension of Reconstruction" för att betona vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom några av fokusområdena i CEPR-rapporten om återuppbyggnaden av Ukraina. Författarna hävdar att om återuppbyggnaden ska leda till en stabil och hållbar utveckling för alla ukrainare, måste principerna för att "bygga tillbaka bättre" ta hänsyn till könsrollernas betydelse i ekonomin. Argumenten bygger på den växande litteratur som ursprungligen utvecklades inom området för budgetering inom den offentliga sektorn och som betonar den avgörande roll som jämställdhetsfokus spelar för både en ekonomiskt effektiv och socialt rättvis fördelning av offentliga resurser.

Jämställdhetsdimensionen i budgetplaneringen

De principer som utvecklats inom gender budgeting har under de senaste årtiondena tillämpats på planering av utgifter i centrala och lokala budgetar samt i andra extraordinära sammanhang som inbegriper offentlig finansiering, t.ex. vid återuppbyggnad efter katastrofer och konflikter. Före den ryska aggressionen i februari 2022 var Ukraina ett av de länder som tog ett antal initiativ för att inkludera könsdimensionen i budgetplaneringen. Begreppet jämställdhetsbudgetering är väl förankrat i Ukrainas offentliga beslutsfattande och dess principer bör därför vara naturliga för de viktigaste politiska institutionerna i diskussionen om planerna för landets återuppbyggnad.

Policydokumentet betonar följande:

  • Att beskriva huvudprinciperna för jämställdhetsbudgetering med utgångspunkt i befintlig litteratur och exempel på framgångsrikt genomförande av jämställdhetsbudgetering på central och lokal myndighetsnivå.
  • Exempel på hur jämställdhetsbudgetering har tillämpats vid fördelning av offentliga medel under extraordinära förhållanden efter konflikter och katastrofer.
  • Den ukrainska regeringens resultat när det gäller genomförandet av jämställdhetsbudgetering under fredstid, före den ryska invasionen. Detta följs av en detaljerad diskussion om hur principerna för gender budgeting i framtiden kan tillämpas vid genomförandet av Ukrainas återuppbyggnads- och återhämtningsplan, genom att gå igenom den fysiska miljön, humankapitalet och styrelseformerna.

Kontakt

För mer information, kontakta följande forskare:

Pamela Campa, Docent inom jämställdhetsekonomi vid Östekonomiska Institutet (SITE).

Email: pamela.campa@hhs.se
Telefon nr: +46 (8) 736 9686
Mobil: +46 72 449 80 24

Maria Perrotta Berlin, Biträdande professor vid SITE.

Email: maria.perrotta@hhs.se
Telefon nr: +46 (8) 736 9690  

Om FROGEE

Under 2019 startade FREE Network, Forum for Research on Gender Economics (FROGEE). Syftet med FROGEE är att bidra till diskussionen om ojämlikhet mellan könen, med särskilt fokus på regionen Central- och Östeuropa. Genom att belysa olika dimensioner av ojämlikhet mellan könen och dess konsekvenser för den socioekonomiska utvecklingen syftar FROGEE till att få frågan om jämställdhet i fokus för både allmänheten och beslutsfattare. Dessa mål uppnås genom publicering av översikter och policy briefs, anordnande av konferenser, seminarier och workshops samt vidareutveckling av forskningssamarbete om jämställdhetsekonomi med andra institutioner.

Foto: Diane Woodcheke, Shutterstock.com

SITE Gender Equality Press release