Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Impact

 

 

 

REPLIK DN DEBATT 13/10: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”
Laurence Romani, docent, Handelshögskolan i Stockholm, en av fem undertecknare: Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.
(2021)
777.jpg
Free open access publication: Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergaard, Lena Sohl (eds.)
(2021)
Ojämlika arbetsplatser

Denna antologi handlar om det ojämlika arbetslivet i ett Sverige präglat av ökad ojämlikhet. Rasifierad ojämlikhet, rasism och diskriminering på enskilda arbetsplatser är i fokus, men även klass- och könsmässig ojämlikhet studeras. Ojämlikhetsregim är ett begrepp som används för att analysera arbetsorganisationer i flera av bidragen. De studerade arbetsplatserna återfinns i olika sektorer, inte minst inom vården. Boken innehåller även bidrag som ger jämförande internationella perspektiv och som studerar ojämlikhetens utveckling över tid. Antologin innehåller 12 kapitel som redovisar empiriska studier av arbetslivet, ett kapitel som analyserar politikteoretiska frågor om ojämlikhet, ett inledande och ett avslutande kapitel som ramar in och drar slutsatser från studierna, samt ett efterord. Författare är 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Ladda ner: https://kriterium.se/site/books/e/10.21525/kriterium.30/