Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Totalförsvaret stärks genom samarbete mellan Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan

Samhällets krisberedskap vilar både på offentliga och privata aktörer – men privata företags skyldigheter och åtaganden är otydliga och beredskapen begränsad. Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan i Stockholm inleder nu ett samarbete för att tydliggöra och utveckla näringslivets centrala roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv, och stärka krisberedskapen i samhället.

Dagens säkerhetsutmaningar är både komplexa och svårförutsägbara. Redan nu lever vi i en gråzon med återkommande cyberattacker och informationspåverkan som slår hårt mot samhället. Dessutom pågår en snabb industritransformation som präglas av global konkurrens. Det är svårt att förutse om nästa hot eller utmaning kommer att vara av militär, teknisk eller ekonomisk natur. Beredskapen hos offentlig sektor och näringsliv för att fullgöra sina delar av totalförsvaret är idag begränsad, och viktiga ramverk och förmågor saknas. Försvarshögskolan, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm går därför samman i ett mångdisciplinärt samarbete för forskning och utbildning.

Genom samarbetet planerar lärosätena att utveckla forskning och utbildningsprogram som direkt möter de utmaningar och behov som Sveriges försvars- och säkerhetsstruktur står inför. Målet är bland annat att nyckelaktörer inom näringslivet får en tydlig bild av hur deras uppdrag ser ut vid höjd beredskap och krig samt att de får möjlighet att kompetensutveckla sin organisation för detta.

– Detta unika samarbete skapar mervärde genom att sammanföra våra olika kompetenser. Målet är att underlätta samarbeten mellan myndigheter och näringsliv för ett starkt totalförsvar, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

De tre lärosätena har spetskompetens inom sina respektive områden som har beröring på försvars- och säkerhetsfrågor. Försvarshögskolan är Sveriges enda lärosäte med huvudfokus på totalförsvars- och säkerhetsfrågor med omfattande uppdrag från Försvarsmakten och MSB. KTH bidrar genom satsningar på forskning och utbildning inom cybersäkerhet, ren och trygg energiförsörjning och hållbar industri, energi och produktionssystem. Handelshögskolan i Stockholm har sedan många år ett nära samarbete med över 130 partnerföretag och har starka miljöer inom management och innovation för bland annat försvarssektorn.

Näringslivet en viktig del av totalförsvaret

Offentliga aktörer bär huvudansvaret för samhällsberedskapen, men näringslivet spelar idag en helt avgörande roll då många samhällsviktiga funktioner drivs eller möjliggörs av privata företag. Företagens skyldigheter och åtaganden i beredskapsfrågor regleras både i lag och genom avtal med offentliga aktörer. Dessa avtal innefattar bland annat uppdrag att upprätthålla och säkerställa kontinuerlig leverans av varor och tjänster till samhällsviktiga verksamheter, hantera händelser som kan påverka verksamheten, samt att skydda känslig information genom effektiva säkerhetsrutiner.

– Näringslivet har alltid varit en viktig del av totalförsvaret i Sverige. Handelshögskolans nära samarbete med näringslivet, vår forskning och långa erfarenhet av vidareutbildning är viktiga pusselbitar i det här samarbetet som ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Omfattande och djupgående kunskap om hur man skapar tillförlitliga system är nödvändig för att analysera svagheter och för att utveckla nya lösningar på totalförsvarets utmaningar i fråga om trygg bränsleförsörjning, transporter och logistik, uthållig elförsörjning, flexibel produktion av kritiska komponenter och säkra informationstjänster.

– KTH ser fram emot att bidra, som Sveriges största tekniska universitet, till att hitta lösningar genom vår forskning och utbildning inom cybersäkerhet, energi och produktionssystem samt även utifrån våra erfarenheter och långa tradition kring samverkan med det omgivande samhället för att tillsammans med Försvarshögskolan och Handelshögskolan stärka Sveriges totalförsvar, säger Anders Söderholm, rektor på KTH.

Samarbetet inleds omedelbart och en arbetsgrupp med representanter från lärosätena ska verka för att lärosätena genom gemensam forskning och utbildning ska kunna göra snabba och substantiella bidrag.

För mer information, vänligen kontakta:

Försvarshögskolan presstjänst
Tel: 0709 729 114
Email: kom@fhs.se

Martin Carlsson-Wall
Professor och ämnesansvarig för försvar och totalförsvar
Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 0730 440 900
Email: martin.carlsson-wall@hhs.se

Gunnar Karlsson
Professor verksam vid Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet samt Cybercampus Sverige
KTH
Tel: 08 790 42 57
Email: gk@kth.se

Om Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket.

Mer om Försvarshögskolan: https://www.fhs.se

Om KTH

KTH är Sveriges största och äldsta tekniska universitet. Forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. På KTH finns studenter och forskare från hela världen. KTH:s fem campus i Stockholmsregionen samlar över 13 000 heltidsstudenter, över 1 500 doktorander och 4 000 anställda.

Mer om KTH: https://www.kth.se/om/fakta

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Mer om Handelshögskolan i Stockholm: https://www.hhs.se

Presskontakt

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Tel: +46 730 97 26 16

SSE News Press release