Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kommentar till klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen överlämnade den 17 december till riksdagen sin proposition ”En samlad politik för klimatet”. Den innehåller ett historiskt ambitiöst politiskt program för att Sverige skall kunna radikalt minska utsläpp av växthusgaser från produktion och konsumtion. Misum-forskarna Svenne Junker och Lars Gunnar Mattsson kommenterar handlingsplanen utifrån sitt forskningsprojekt om "Fossilfritt Sverige".

"Den klimatpolitiska handlingsplanen täcker flera politikområden och syftar till att integrera dessa som styrmedel för  skapande av hållbara marknader.

Vi menar att stat och näringsliv måste samverka i denna omställningsprocess som måste drivas av tekniska, organisatoriska och politiska innovationer. 

Ett exempel på sådan samverkan är regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” vars ”färdplaner”, utarbetade av näringslivet beskriver pågående innovationer inom berörd sektor och som anger behov av förändringar i den statliga politiken. 

Vi ser nu, mot bakgrund av vår pågående forskning om ”Fossilfritt Sverige” att det bland de 132 punkterna som anges i klimatpolitiska handlingsplanen finns åtskilliga exempel på att regeringen hörsammat näringslivets önskemål som uttryckts i färdplanerna, genom att tillsätta utredningar, ge uppdrag, analysera m.m. Det är viktigt men ofta långt från konkretisering. Frågan är då hur de i näringslivet pågående innovationerna kan bli hjälpta på vägen om den politiska hinderröjningen tar lång tid att förverkligas!  Vi tolkar de intervjuer vi gjort med företrädare från näringslivet om färdplanerna att man önskar en mer handlingskraftig, starkare stat för att skapa hållbara marknader."

Svenne Junker, ekon.dr. Misum, Handelshögskolan

Lars-Gunnar Mattsson, professor (em), Misum, Handelshögskolan 

"Fossilfritt Sverige" är ett regeringsinitiativ och en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer