Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Klimatarbete får större utrymme på Handelshögskolan

Organisationen Klimatstudenterna har i veckan presenterat rankingen ”Climate Action Ranking 2021” där de mäter vilka högre lärosäten som bedriver bäst klimatarbete enligt deras kriterier. 25 lärosäten valde att delta i årets mätning där Chalmers och Newmaninstitutet placerade sig högst medan Handelshögskolan i Stockholm hamnade längst ner i rankingen med 57 poäng av 100 möjliga.

– Det är vi självklart inte nöjda med. Vi tar hållbarhetsarbetet på största allvar och det är en prioriterad del av vår strategi med en särskilt definierad strategi kring hållbarhet, säger Peter Hultman, ekonomichef på Handelshögskolan.

Rankingen bygger på faktorer som ”flygutsläpp per årsarbetskraft”, ”mätning av totala utsläpp”, ”minskning av flygutsläpp” samt ”mål och handlingsplaner”.

Handelshögskolans forskningscenter Misum är ett av Europas mest framstående inom hållbarhet och har nu även fått uppdraget att stötta i arbetet med att Handelshögskolan som lärosäte utvecklas hållbart som lärosäte inom undervisning, outreach och campusutveckling. Misum bedriver hållbarhetsforskning och har även en stöttande och rådgivande roll för att säkerställa att alla institutioner inkluderar miljö- och hållbarhetsaspekten i sina respektive forskningsområden.

- Eftersom framstående hållbarhetsforskning bedrivs inom Handelshögskolan har vi möjlighet att infoga den direkt i vår undervisning, Under året kommer vi att fortsätta skapa förutsättningar för att sätta mål, mäta våra ansträngningar och ha tydliga handlingsplaner. Vi har höga ambitioner med vårt klimatarbete och är inte framme än, men vi jobbar intensivt med de här frågeställningarna, säger Peter Hultman.

Uppdaterad policy
På Handelshögskolan har man exempelvis uppdaterat policyn för tjänsteresor och även inköpspolicyn. Det har enligt Peter Hultman bland annat inneburit ett ökat fokus på avtalsskrivning med leverantörer som lever upp till hållbarhetskraven. Skolan fokuserar även på att skapa hållbara fastigheter och lokaler. Vid nybyggnation används byggregler där hållbarhet är en central beståndsdel och cirkulär ekonomi beaktas t. ex. vid möblering och inredning. Energianvändning för el, uppvärmning, kyla och värme har blivit fossilfri och en översyn kring avfallshantering har genomförts.

Även Handelshögskolans kapitalförvaltning sker utifrån fastlagda principer och policys där investeringar i fossila verksamheter och branscher och verksamheter inte är tillåten. Detta följs löpande upp genom kontroller med hjälp av externa experter på området.

Handelshögskolan i Stockholm är ett privat lärosäte och har därför inte samma lagliga klimatkrav på oss som de statliga universiteten, men det ger oss inte skäl att slå av på takten.

- Tvärtom, vi vill vara en bra förebild och rusta våra studenter med ett klimatsmart tänk de ska ha med sig ut i arbetslivet. En viktig del av vårt klimatarbete är att implementera hållbarhetsaspekten i vår undervisning och exempelvis använda oss av case med fokus på hållbarhet. Här pågår en dialog med både lärare, studenter och programansvariga för att kunna utveckla utbildningarna ytterligare i den riktningen, menar Peter Hultman.

- Även från företagens sida är det viktigt att de utexaminerade som de anställer har en bra bas och förståelse för hela hållbarhetsområdet. Det är en viktig fråga idag och det fokuseras allt mer på det från de rekryterande bolagen. Även studenterna visar i högre grad intresse för att arbeta på företag med en uttalad miljöpolicy och med fokus på hållbarhet och det vill vi avspegla i våra utbildningar.