Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Två nyckelfenomen kännetecknar utvecklingen av avancerade ekonomier: befolkningens åldrande och den systematiska omallokeringen av ekonomisk aktivitet till tjänstesektorn. I sin doktorsavhandling “Essays on Demographics, Structural Change and the Macroeconomy” drar Andrea Papetti slutsatsen att den demografiska förändringen kommer att leda till en permanent minskning av jämviktsrealräntan med cirka 1 procentenhet i Europa.

– Det finns två huvudorsaker till detta. För det första lever vi längre och är därför villiga att spara mer inför den förväntade längre pensionsperioden. För det andra får arbetet minskad betydelse som produktionsfaktor. Båda faktorerna kommer att bidra till en större kapitalstock, så dess ersättning – realräntan – kommer att bli lägre.

Andrea Papetti menar att åldrandet i hela euroområdet sätter en permanent nedåtgående press på realräntan, medan endast ett begränsat antal strukturella och politiska faktorer kan mildra nedgången.

Åldrandet innebär också att aggregerad efterfrågan skiftar mot konsumtion av varor och tjänster som inte handlas internationellt, såsom hälso- och personvårdstjänster. Detta skifte i efterfrågan gör att ett land som åldras mer än sina handelspartner ofta har en starkare real växelkurs.

Slutligen avslöjar Andrea Papetti att i den strukturella förändringsprocessen leder tekniska framsteg till en relativt sett högre efterfrågan på yrkesutbildade arbetstagare inom varusektorn. Lönetillväxten inom tjänstesektorn har därför konstant varit lägre än inom varusektorn.

Så bör vi oroa oss över en process där en allt större andel arbetstagare anställs i tjänstesektorn, där den relativa lönen blir allt lägre?
– Jag tror inte att vi behöver oroa oss för ökade inkomstskillnader, så länge arbetstagarnas lön står i proportion till deras kunskaper, och så länge ekonomierna befolkas av en ökande andel yrkesutbildade arbetstagare, säger Andrea Papetti.

För ytterligare information, kontakta:
Andrea Papetti, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
andrea.papetti@phdstudent.hhs.se
https://sites.google.com/view/andreapapetti/

Foto: Juliana Wiklund

SSE