Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Axel Johnson Gruppen stöttar Handelshögskolans satsning på fördjupat lärande

Tack vare ett tätt samarbete och en donation på 50 miljoner från Axel Johnson Gruppen kommer Handelshögskolan i Stockholm att lansera Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, en satsning på undervisning och personlig utveckling som blir den största i Handelshögskolans historia. Donationen är unik i Sverige i sitt slag då merparten av offentlig och privat finansiering vanligtvis går till forskning och inte undervisning.

Med start hösten 2018 kommer kandidatstudenterna vid Handelshögskolans Retail Management-program att få möjlighet till ett fördjupat lärande genom att kontinuerligt träffa en senior forskare för att diskutera aktuella ämnen och sin egen utveckling. Programmet är inspirerat av universitet som Oxford, Cambridge och amerikanska liberal arts-colleges och följer i Handelshögskolans tradition med hög lärartäthet och nära kontakt mellan studenter och fakultet. Tack vare donationen kan skolan nu ta ett steg vidare i pedagogiken och ge studenterna individuell träning i självständigt och analytiskt tänkande och förbättra deras kommunikativa förmåga. 

– Det här är den största enskilda pedagogiska satsningen i Handelshögskolans historia. Retail Management-programmet blir med detta ett ännu starkare program och en kraftfull motor för den pedagogiska utvecklingen vid hela skolan, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan.

– Satsningen på Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program innebär en unik möjlighet att kombinera akademisk tyngd, praktisk relevans och personlig utveckling, säger Sara Rosengren, professor och chef för Handelshögskolans Center for Retailing. Att redan på kandidatnivå reflektera kring det egna lärandet i nära relation till fakulteten kommer att ge studenterna en djupare förståelse för hur deras kunskaper kan användas i en föränderlig värld.  

– De svenska och internationella handelsföretagen är en stark utvecklingskraft i Sverige och i världen. Inom handeln behöver vi medarbetare med djupa akademiska kunskaper, en öppen  förståelse  för omvärlden och breda perspektiv. Vi vill därför utöka vårt samarbete med Center for Retailing med en satsning på pedagogik, på det interaktiva lärandet och en djupare dialog mellan lärare och studenter. Jag gläder mig att få bidra med ett viktigt steg i skolans utveckling för framtidens medarbetare”, säger Antonia Ax:son Johnson.

Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är idag är ett av få akademiska utbildningsprogram i världen där företag, studenter och fakultet integreras i programmets pedagogik. Akademiska teorier konfronteras med företagens utmaningar vilket skapar en unik inlärningsmiljö med stark verklighetsförankring.

Om Center for Retailing

Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm syftar till att genom undervisning och forskning stärka svenska handelsföretags konkurrenskraft. Målet är att vara ett ledande, akademiskt baserat detaljhandelscentrum i Europa. I detta ligger att vara ett föredöme vad gäller integration av företagsproblem i såväl undervisning som forskning.

För vidare information vänligen kontakta:  

Lars Strannegård, Rektor
Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegard@hhs.se
Phone: +46 708 117573

Kerem Yazgan,Kommunikationsdirektör
Axel Johnson
kerem.yazgan@axeljohnson.se
+46702892999

Professor Sara Rosengren
Chef Center for Retailing och innehavare av ICA-handlarnas professur i företagsekonomi, särskilt retailing
Handelshögskolan i Stockholm
sara.rosengren@hhs.se
+46704970040

CFR