Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

År för år

1900 - Idén om en svensk handelshögskola

Som svar på idén att Sverige behövde en institution för avancerad undervisning inom företagande, började några av landets främsta entreprenörer och industrialister formulera en idé som så småningom skulle resultera i grundandet av Handelshögskolan i Stockholm.

1906 – Handelshögskoleföreningen

Efter sin avsevärd donation 1903, började bankiren Knut Agathon Wallenberg och hans kollegor framföra denna idé för Stockholms främsta företagare och direktörer. Med deras hjälp grundades år 1906 Handelshögskoleföreningen. Dessa individer hade ett intresse av att se organisationen frodas och lovade att stötta den ekonomiskt.  

1909 – Skolans öppnar på Brunkebergstorg 2

Den 27 maj öppnade SSE dörrarna för första gången i Brunkebergs Hotell. Skolan hyrde hela tredje våningen och tog emot 110 studenter. Den två-åriga läroplanen bestod av ekonomi, handel, ekonomisk geografi samt en kombination av politisk vetenskap och juridik.

1911 – De första studenterna tar examen

De första 110 studenter tar examen från SSE, och belönas med vad som då hette en ekonomisk examen.

1912 – Den första kvinnliga studenten tar examen

Som en av de få kvinnorna som togs emot under de första åren var Märta Sigrid Löfdahl banbrytande när hon blev skolans första kvinnliga student. Hennes karriär tog henne till Stockholms Enskilda Bank och Inteckningsbanken, en bransch som bestod nästan helt av manliga kollegor. 

1926 – SSE flyttar till Sveavägen 65

Med förståelsen att de riskerade att växa ur deras nuvarande lokaler i Brunkebergs Hotell anlitade HHS arkitekten Ivar Tengbom för att designa deras nya faciliteter. Denna byggnad invigdes 1926 på Sveavägen 65, och står kvar än idag.

1929 – SSE första forskningsinstitut

Handelshögskolan i Stockholms forskningsinstitut grundat med uppdraget att bedriva forskning inom ekonomi och handel, och blev skolans första forskningsinstitut. Det var även det första forskningsinstitutet i Sverige dedikerat till ekonomi. Institutet förblev aktivt fram till 2010.  

1939 – Undervisningen förlängdes från två till tre år. Dessutom döptes examen om till ekonomexamen och titeln ändrades till civilekonom.

1940 – Kraftig ökning av aspiranter

Under det tidiga 40-talet upplevade skolan en massiv ökning i antalet sökande studenter. På bara några år ökade siffran från ungefär 250 per år till nästan 600, på bara några år.  

1946 – Sveriges första Doktorsexamen i Ekonomi

Under Skolans tidiga år fanns det ingen Doktorsexamen i Ekonomi. Detta stoppade dock inte studenter och fakultet från att bedriva forskning och 1946 presenterade Folke Kristensson HHS första Doktorsavhandling; ”Studier i svenska textila industriers struktur.” Det var den första avhandlingen av sitt slag inom svensk akademi och andra svenska lärosäten skulle snart följa skolans exempel. 

1968 – IFL (institutet för Företagsledning)

Ett institut som samarbetade med HHS och erbjöd chefsträningsprogram inom företagande, förvaltning och ledarskap. Efter stora framgångar inrikes och internationellt fortsatte IFL sitt samarbete med SSE, och blev slutligen en del av skolan.

1972 – HHS startar Sveriges första Masterprogram efter amerikansk modell.

1974 – Första kvinnan med titeln Ekonomie doktor

Efter att ha disputerat med sin avhandling ”Osäkerhetsfaktorer i företag och dess miljö” blev Gisèle Asplund Ekonomie doktor och därmed den första kvinnan med denna titel vid Handelshögskolan. Efter disputationen fortsatte Gisèle sitt arbete med att identifiera och bekämpa jämställdhetsbrister inom organisatoriskt ledarskap samtidigt som hon var aktiv inom områdena organisatorisk utveckling och strategisk planering.

1977 – Bertil Ohlin får Nobelpris

Bertil Ohlin var en SSE alumn som återvände som professor 1929. År 1977 tilldelades han, tillsammans med James Mede, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för deras bidrag till teorin om internationell handel och internationell kapitalrörelse. 

1982 – Kamratföreningen

Kamratföreningen, nu SSE Alumni Club, är ett nätverk för relationsbyggande mellan alumner. Föreningen har över 3000 medlemmar och fortsätter främja nätverkande mellan skolans alumner. 

1993 – Utbildningen som ledde till ekonomexamen förlängdes till fyra år och döptes om till civilekonomexamen.

1994 – Corporate Partnership Program

Ett nära samarbete med näringslivet har alltid varit ett av HHS primära fokus, och detta förstärkes ytterligare under 1994. Corporate Partnership Programmet erbjuder företag ett starkt nätverk, bred exponering och goda rekryteringsmöjligheter, samtidigt som det ger studenterna en chans att arbeta med några av branschens ledande aktörer.

1994 – SSE Riga

SSE Riga började som ett samarbete mellan SSE och den latviska regeringen, och har etablerat sig som en internationell handelshögskola med gott rykte och ambitionen att fortsätta bygga kunskap inom de baltiska länderna. 

1997 – Gunnar Hedlund Award

År 1997 instiftade Institute of International Business (IIB) ett pris till minne av professor Gunnar Hedlund. Tanken var att stimulera PhD-kandidater över hela världen inom området International Business. 

1999 – HHS ackrediteras av EQUIS

Sedan 1999 har SSE ackrediterats av European Quality Improvement System (EQUIS), vilket innebär att alla skolans aktiviteter – samtliga program och forskning – har uppnått en hög internationell standard.

2001 – Första kvinnliga professorn

Carin Holmqvist är en internationell auktoritet på kvinnors företagande och entreprenörskap. 2001 blev hon också den första kvinnliga professorn vid SSE.

2001 – SSE Business Lab

HHS har länge stöttat studenter med entreprenöranda och SSE Business Lab är kulminationen av dessa satsningar. Denna startupinkubator fungerar som en startplattform för lovande företag. Med stöd från en grupp av skolans specialister har företag som Klarna, Quinyx och Budbee lanserats genom SSE Business Lab.

2007 – SSE implementerar europeisk programstruktur

SSE lanserar en ny programstruktur i enlighet med Bolognaprocessen, med avsikt att införa en enhetlig kvalitéstandard över hela Europa. Det fyraåriga programmet till civilekonomexamen ersattes av ett treårigt Bachelorprogram, och en ny internationell nivå av tvååriga Mastersprogram tillsattes. Detta representerade ett stort steg mot ökad internationalisering hos SSE.    

2008 – Stor expansion och rekonstruktion av Atriet

Eftersom omställningen till Bolognaprocessen bidrog till utökad undervisning, insåg SSE att huvudbyggnaden skulle behöva byggas ut. Tack vare generösa donationer från primärt Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen kunde nya föreläsningssalar och seminarierum byggas. Innergården gjordes också om till det inglasade Atriet.

2008 – Bachelorprogrammet i Retail Management

HHS tog över ett detaljhandelsprogram från Detaljhandelshögskolan i Norrtälje. Undervisning fortsatte vid Campus Norrtälje och programmet döptes om BSc Program in Retail Management. Programmet finansieras helt av aktörer inom detaljhandeln, vilket gör det till en unik satsning inom Sverige och troligen hela Europa.

2009 – 100-årsjubileum för SSE

Ett år för att fira ett händelserikt förflutet och en lovande framtid, 2009 markerade en milstolpe i HHS historia. I samband med jubileet mottog SSE en generös donation från Ragnar Söderberg Stiftelsen, vilket möjliggjorde vidare utveckling av skolan.

2010 – SSE Institute for Research (SIR)

SIR to över verksamheten från Ekonomiska Forskningsinstitutet som grundades 1929, med avsikt att fortsätta bidra till forskningen inom de ekonomiska ämnena. SIR agerar ofta som en knytpunkt för samarbeten mellan svenska universitet eller företag, och ämnar skapa starka och drivna forskningsgrupper inom SSE-sfären.

2011 – Swedish House of Finance

Swedish House of Finance är Sveriges nationella forskningscenter inom finansiell ekonomi. Centrat är ett samarbete mellan SSE och Institute for Financial Research (SIFR), grundat för att bedriva ledande forskning och bidra till utvecklingen av Sveriges privata, offentliga och akademiska sektor.

2015 – MISUM (Mistra Center for Sustainable Markets)

Misum är ett intersektionellt forsknings- och utbildningscenter med fokus på att hitta forskningsbaserade och relevanta lösningar för hållbara marknader. MISUM samarbetar med både nationella och internationella aktörer och finansieras i första hand av Mistra; Swedish Foundation for Strategic Environmental Research. Centrat strävar efter att undervisa och förbereda studenter på att hantera några av vår tids största utmaningar.   

2015 – Global Challenges Track

Global Challenges Track representerar skolans satsning inom hållbarhetstänk. Genom att implementera ett hållbarhetstänk i den traditionella läroplanen kommer studenterna få lära sig förstå och hantera några av nutidens mest pressande utmaningar. Programmet finansieras av Global Challenges foundation.

2015 – SSE Art Inititative

Genom att undersöka de inspirerande och provocerande aspekterna av konst, kan vi på så sätt utveckla vårt eget kritiska tänkande och självreflektion. SSE Art Initiative erkänner konst som en självständig kunskapsbas, och strävar efter att med konst och humaniora stimulera den akademiska debatten inom både HHS och samhället.

2015 – IFL blir SSE Executive Education

Under 2015 bytte IFL namn till SSE Executive Education, och flyttade in i huvudbyggnaden för att bättre integreras med skolan.

2015 – BSc i Retail Management flyttar från Norrtälje till Stockholm. Bachelorprogrammet i Retail Management flyttade 2015 från sitt campus i Norrtälje och flyttade in HHS huvudbyggnad i Stockholm.

2016 – Första kvinnliga professorn i Nationalekonomi

Anna Dreber Almenberg blev 2016 HHS första kvinnliga professor i nationalekonomi. En medlem i Young Academy of Sweden och en Wallenberg Academy Fellow, och hennes forskning syns ofta i internationella vetenskapliga journaler.  

2016 – Rapid Acceleration Program (RAMP)

RAMP är ett management-program med syftet att accelerera integrationen av nyanlända med universitetsexamen. Programmet består av tio veckor managementträning kombinerat med sju månaders praktik på ett svenskt företag, och är utvecklat för att erbjuda en snabb väg till den svenska arbetsmarknaden.

2016 – HHS anordnar 26:e CEMS Annual Event 

I november 2016 hade SSE äran att anordna det 26:e CEMS Annual Event här i Stockholm. Eventet samlade studenter, akademiker, alumner och partners för fem dagar med inspiration, nätverkande och CEMS MIM examensceremonin. Ceremonin slog tidigare rekord och fyllde Ericsson Globe Arena med 1281 studenter från 65 olika länder. 

2018 – Nytt utbildningsuppdrag – FREE

Med utgångspunkt i framtidens utmaningar har HHS tagit till sig filosofen Ingemar Hedenius uttalande om att den välutbildade människan är ”den som är fri och levande i förhållande till det okända”. Kunskap och erfarenhet är nycklar till en fri och nyfiken hållning i ansiktet på det okända. Utifrån detta har SSE formulerat det nya utbildningsuppdraget, som på engelska förkortas FREE:

  • Fakta och vetenskapsbaserad
  • Reflekterande och självmedveten
  • Empatisk och kulturellt känslig
  • Entreprenöriell och ansvarstagande

2018 – SSE Literary Agenda

SSE Literary Agenda är ett frivilligt, treårigt initiativ som anordnar seminarier, bokcirklar och föreläsningar med författare. Initiativet stöds av stiftelsen Natur & Kultur.

2018 – Retail Management blir första BSC-programmet att ges på Engelska

Ett stort steg mot internationalisering på SSE togs när BSc-programmet i Retail Management bytte undervisningsspråk till engelska. Målet är att uppnå samma sak för BSc-programmet i Business & Economics.

2018 – House of Innovation (HOI)

House of Innovation är en intersektionell forskning- och undervisningsmiljö med fokus på innovation, digitalisering och entreprenörskap. Genom samarbete med internationella akademiker såväl som näringslivsidkare strävar HOI efter att skapa en forskningsmiljö som värdesätter innovation, entreprenörskap och att tänja på gränserna.   

2019 - Introduktion av Data Analytics-spåret på MSc-nivå

"Data Analytics Track" lanserades 2019 och är en kombination av befintliga kurser vid SSE. Spåret är öppet för alla MSc-studenter. Efter framgångsrikt avslutat kursarbete kommer en anteckning om slutförandet av Data Analytics Track att inkluderas i examensbeviset. Studenter som är intresserade av detta spår måste ta en förberedande kurs i programmeringsspråket R och måste klara minst tre kurser i dataanalys.

2019 & 2020 - SSE går med i CIVICA & GNAM

SSE går med i två nya nätverk - CIVICA (som förenar tio ledande europeiska högskolor inom samhällsvetenskap, humaniora, företagsledning och offentlig politik) och GNAM (Global Network for Advanced Management).

2020 - SSE öppnar BSc in Business & Economics för internationell inskrivning och skapar därmed en helt internationell programportfölj

2022 - SSE expanderar campus genom att förvärva en ny byggnad

2022 - SSE lanserar House of Governance & Public Policy

2023 - Introduktion av Sustainability Track på MSc-nivå

Sustainability Track är en kombination av befintliga kurser vid SSE och är öppet för alla MSc-studenter. Efter framgångsrikt avslutat kursarbete kommer en anteckning om slutförandet av Sustainability Track att inkluderas i examensbeviset. Studenter som är intresserade av detta spår måste läsa två kurser i hållbarhet och måste skriva MSc-uppsatsen om ämnet hållbarhet.