Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

The Role of the Board in Non-Profit Organizations

(Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor). Truls Neubeck, Affiliated Researcher and Markus Kallifatides, Center Director

In this project, the board in non-profit organizations was investigated with a view to its role in and responsibility for innovation and renewal. The project was set-up as a collaborative, action-oriented one, aiming both at theoretical development as well as contributing to practice in the participating organizations, along with other non-profit organizations.

Sv. I projektet undersöktes styrelsens arbete i ideell sektor med fokus på dess roll i och ansvar för förnyelsearbete och innovation. Projektet var kollaborativt och syftade både till teoriutveckling och till praktikutveckling i de deltagande organisationer, liksom i andra ideella organisationer.

The project was funded by the Swedish Governmental Agency for innovation Systems.

Sv. Projektet genomfördes med stöd från Vinnova.