Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Corporate Ownership in Sweden

(sv. Ägarstyrningen i Sverige) En studie av olika företagsägares avsikter, kompetenser, engagemang och ansvar.

Studien syftar till att på empirisk grund beskriva, analysera och kritiskt reflektera över de olika former för ägarstyrning som utövas av olika slags ägare i och kring de större svenska företagen. Detta innebär att själva ägandet av bolagen sätts i fokus och betraktas som en avgörande faktor för hur väl företag utvecklas över tiden. Det finns idag ett betydande vetenskapligt stöd för denna utgångspunkt.

Trots denna insikt om ägandets avgörande betydelse för företagens utveckling är det forskningsbaserade vetandet om hur denna ägarstyrning konkret går till i olika (slags) företag ännu begränsad. Kunskap saknas också om hur denna praktik är relaterad till de lagar och regleringar/normeringar som formar företagsägandet och bolagsstyrningen.

Projektet motiveras även av att en hel del av de mer betydelsefulla ägarkategoriernas aktörer ännu inte format sin väg in i den framtid som förväntas innehålla ett behov av väsentliga förändringar vad gäller företagsägares tidshorisonter, kärnkompetenser, ansvarstaganden och engagemangsformer.

Med olika slags ägare avses i detta projekt såväl statligt som (olika former av) privat ägande. Den senare kategorin omfattar såväl enskilda aktörer med ett direkt ägande som olika former av kollektiv (”institutioner”) där olika slags ägarföreträdare är huvudaktörer. Ett flertal sådana institutioner har sett dagens ljus under de senaste decennierna och en del av dessa har – liksom hela ”sektorn” – växt kraftigt. I studien behandlas därför frågan om dessa olika former av institutionellt organiserade kapital – och deras företrädare – kan inrymma ökade möjligheter och kapaciteter att uthålligt delta i det framtida företagsägandet och den framtida bolagsstyrningen och i så fall på vilka olika sätt detta skulle kunna ske. Inte minst handlar det därvid om – och i så fall hur – institutionerna ifråga på olika sätt kan medverka i (re)produktionen av uthålligt framgångsrika företagsstrukturer.

Studiens empiriska underlag inhämtas dels från befintliga dokument/texter som beskriver hur ägarstyrningen sker i de olika studerade bolagen, dels – och främst – från de aktörer som agerar antingen som ägare eller som ägarföreträdare i dessa styrprocesser. Material inhämtas från företag och personer som representerar ”alla slags” ägarkategorier, eftersom de eventuella variationer som uppträder i denna repertoar är ett av denna studies fokusområden. Till detta kommer att erfarenheter även inhämtas ifrån de personer som närmast möter denna ägarstyrning, företrädesvis då personer i företagens styrelser.

Projektet genomförs under åren 2018-20 och slutsatserna förmedlas därefter på sedvanligt sätt både till den akademiska världen och till aktörerna i den praktik som behandlats (inklusive till alla personer som direkt deltagit i studien). Projektet leds och genomförs av professor emeritus Sven-Erik Sjöstrand, Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), vid dess Center for Management and Governance studies. Till studien är också doktoranden Viktor Skyrman knuten. Projektets huvudfinansiärer är Carl Bennet, Unionen och Oscar Silléns stiftelse.

 

 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more