Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Information om forskningsstudie

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka privata traders med avseende på känslor, uppfattningar och prestation.

Huvudansvariga är Assistant Professor Emelie Fröberg och Associate Professor Patric Andersson. Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholm School of Economics Institute for Research. Forskningsprojektet finansieras av Handelsbankens Forskningsstiftelser. Forskarna har inga intressekonflikter. Projektets resultat kommer att rapporteras i vetenskapliga artiklar.

Som tack för ditt deltagande får du två biobiljetter.

Vad innebär deltagande i projektet?

Deltagande i projektet innebär följande:

  1. Besvara en postal enkät eller webbenkät. Det tar ca 15-20 minuter.
  2. Svara på totalt 36 webbenkäter som har två till fem frågor. Det tar högst 20 sekunder att besvara varje enkät. Länkar till webbenkäterna utskickas via SMS vid slumpmässiga tidpunkter och dagar. Insamlingen pågår över en period om sex veckor men endast tolv dagar är aktiva insamlingsdagar.
  3. Ge tillgång till anonymiserade historiska transaktioner på ditt konto för samma period som ovan.

Hur går anmälan och deltagande till?

Anmälan sker på följande länk: tinyurl.com/aktivtrader

När du anmäler dig samtycker du till deltagande. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande!

På sidan anger du en postadress till vilken vi kan skicka datainsamlingsmaterial och dina två biobiljetter. Materialet vi skickar ut innehåller en postal enkät/länk till en webbenkät, en webbadress till en sida där du anmäler ett mobiltelefonnummer och en pinkod samt instruktioner för hur du skickar in anonymiserade historiska transaktionsdata. Materialet innehåller ett anonymt unikt identifikationsnummer.

Hur hanteras personuppgifter och datahantering?

Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholm School of Economics Institute for Research. Assistant Professor Emelie Fröberg ansvarar för sekretess och lagring av data. Alla data lagras med en anonym unik identifierare. Alla data som lagras inom projektet hanteras ändå konfidentiellt. Emelie Fröberg ansvarar för det initiala utskicket av insamlingsmaterial till anmälda deltagare (via en postadress). Postadressen lagras endast i enkätverktyget och raderas så fort utskicken är gjorda. Varje utskick har en unik identifierare. Dessa är okända för Emelie Fröberg när hon adresserar kuverten. Således är ditt deltagande helt anonymt.

Deltagande i projektet innebär besvarande av enkäter, varav ett antal kommer att skickas ut via SMS. Detta kräver att du anger ditt mobiltelefonnummer. Telefonnumret lagras på en säker server, separat från de svar som du ger, hos Swedish House of Finance vid Handelshögskolan under den period som insamlingen sker och raderas omedelbart när insamlingen är slutförd (efter sex veckor). Telefonbolaget (Cellsynt) raderar samtidigt även SMS-trafiken, även om denna inte innehåller någon information om de svar du har angivit.

För att vi ska få tillgång till transaktionsdata behöver du ladda ned historiska transaktioner från ditt transaktionskonto. Vi skickar ut instruktioner för hur du exporterar transaktionsdata till en Excelfil. Denna fil innehåller information om datum och tidpunkt för handel, vilken säkerhet det gäller (namn, typ, antal och kurs) och hur transaktioner påverkat ditt saldo. Filen innehåller även ett ID-nummer/kontonummer och eventuellt ett notanummer. Detta/dessa behöver du radera och byta ut mot det unika identifikationsnummer som vi skickat postalt i samband med anmälan.

Finns det några risker med att delta?

Projektet innebär inga fysiska ingrepp på deltagarna. Vi vill dock uppmärksamma dig på att ett fåtal av enkäternas frågor kommer att handlar om välbefinnande och välmående. Forskningsprojektet innehåller inte några moment av intervention eller behandling. Personerna bakom projektet kommer inte att kontakta dig, eller någon annan, med anledning av dina svar på frågorna i undersökningen. Om du mår dåligt och/eller är deprimerad rekommenderas du att söka professionell hjälp. Information och rådgivning om hur du söker hjälp kan fås via Vårdguiden 1177, via www.1177.se eller genom att ringa 1177.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more