Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Rapport: Från domare till coach. Om beslut och ansvar i den europeiska marknadskontrollen

I en nyligen publicerad Score-rapport skriven av Kristina Tamm Hallström och Malin Dahl presenteras resultaten från en explorativ studie gjord av en understuderad granskningspraktik: den statliga marknadskontrollen.

Denna kontrollform utgör en del av den europeiska reglering som organiserar dagens alltmer globaliserade marknader, ofta med komplexa produktions-och distributionskedjor. Sedan slutet av 1980-talet har en beslutad ordning vuxit fram som i hög grad bygger på privaträttsliga standarder och konkurrensutsatta kontrollmarknader. Statens roll som marknadsorganisatör har därmed förändrats och i viss mån blivit mer indirekt i relation till företagen. Den statliga marknadskontrollen tycks dock utgöra ett undantag där staten agerar direkt genom att utföra stickprovskontroller av produkter och sanktionera sådana som inte möter gällande regelkrav för säkerhet, hälsa och miljö. Utifrån det oklara kunskapsläget om marknadskontrollens funktion och implikationer har en empirisk studie gjorts av marknadskontrollen i Sverige för att ge svar på följande forskningsfråga: Hur organiserar staten ansvarstagande på dagens produktmarknader genom den statliga marknadskontrollen?

Läs mer och ladda ner rapporten: https://www.score.su.se/publikationer/scores-rapportserie/2021/ny-score-rapport-1.576345

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more