Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hållbarhetsrapportering och behoven av ökad transparens och jämförbarhet

Omställningen till en fossilfri ekonomi kommer att kräva stora investeringar både i infrastruktur och teknologi, visar en ny rapport från Finansinspektionen och Misum på Handelshögskolan i Stockholm.

Bild: Francesco Ungaro, Pexels

Den finansiella marknaden har en viktig roll att fylla genom att fördela kapital, hantera risker och stimulera innovation för nya kreativa lösningar. För att det ska bli möjligt måste företagen lämna mer och bättre information till investerarna om sina klimatrisker och sitt klimatarbete.

Som ett led i att utveckla en tankeram kring hållbarhetsredovisning och hur den är relaterad till den finansiella redovisningen har Finansinspektionen gett i uppdrag åt Torkel Strömsten, Platform Director vid Misum att skriva en rapport. Torkel är associate professor på institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan 2016 även gästprofessor på KTH Industriell ekonomi och organisation (INDEK).

Finansinspektionen i Dagens industri: 'Klimatredovisning är snart lika skarp som finansiell'

Den 16e december publicerade Dagens industri en debattartikel där Erik Thedéen, general direktör, FI, uppmanar det svenska näringslivet att i högre utsträckning satsa på att ta till sig de rekommendationer som TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) har tagit fram. 

Varför har vi beställt den här rapporten?
– Utvecklingen går fort nu när det gäller hållbarhetsredovisning och FI har kommit att få en viktig roll, inte minst genom Iosco, säger Johan Almenberg, biträdande chefsekonom. Rapporten sätter in den utvecklingen i ett större sammanhang kopplat till redovisningens grundläggande funktioner, syfte och utveckling över tid. Tillsammans med verksamhetsområdet Marknader har vi beställt rapporten för att ge ett lite mer långsiktigt perspektiv på det arbete som FI är inblandade i. 

Vem bör läsa den här rapporten?
– Alla som undrar vad hållbarhetsredovisning är för något, och hur det hänger ihop med vanlig redovisning. Rapporten vänder sig till en bred publik, det krävs alltså inga omfattande förkunskaper inom redovisning. 

Både rapporten och debattartikeln i Dagens industri hänvisar till den internationella utvecklingen inom hållbarhetsredovisning, där FI har en drivande roll. Vad innebär det arbetet?
– Den arbetsgrupp som FI leder inom Iosco adresserar flera betydande utmaningar inom hållbar finans, säger Johanna Fager Wettergren, biträdande områdeschef på Marknader. Den i särklass viktigaste frågan handlar om att få fram en ny global standard för hållbarhetsredovisning. Ett par stora privata initiativ har tagits under hösten för att driva utvecklingen framåt, vilket sker i nära samarbete med Iosco. I slutändan handlar Ioscos roll om att säkerställa att den standard som tas fram håller tillräckligt hög kvalitet, att den möter behoven hos de globala kapitalmarknaderna, och att den är möjligt att utvärdera.‚Äč

Misum