Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Parternas bolag: ett diskussionsunderlag

New book written by Stefan Einarsson and Markus Kallifatides.

Boken är del av ett övergripande försök att med en kollaborativ forskningsansats skapa fördjupad insikt och breddad kunskap kring vitala delar i det som över tid skapats inom ramen för vad vi kan kalla ”Den svenska modellen”, nämligen de partsgemensamma pensions- och försäkringsrörelserna i AFA Försäkring, AMF och Alecta.

”Parternas bolag –ett diskussionsunderlag” är tänkt att utgöra grund för vidare diskussioner/offentlig debatt under en längre tid framåt. Här redovisas 27 längre djupintervjuer som genomförts med ledande bolagstjänstemän, styrelseledamöter och erfarna huvudmannaföreträdare. EU-direktiv, statliga utredningar, årsredovisningar, remissvar i stor mängd har också studerats. En genomgång av statsvetenskaplig, nationalekonomisk och organisationsteoretisk litteratur av omedelbar relevans för fenomenet presenteras också.

I boken diskuteras den kanske allra mest grundläggande frågan om varför arbetsmarknadens parter skall bedriva gemensam bolagsstyrning i pensions- och försäkringsrörelser. Därutöver fokuseras på ett antal centrala spänningar eller utmaningar inom ramen för dessa komplexa samverkansrelationer: möten mellan åtskilda institutionella logiker, spänning mellan expertis och representation, och avvägningar mellan att kontrollera och att stödja exekutiv ledning för operativa verksamheter i bolagsform.

Center for Governance and Management Studies (CGMS) är ett forskningscenter inom Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), där styrning och ledning av stora företag är det huvudsakliga forskningsområdet.

Stefan Einarsson disputerade 2012 med avhandlingen Ideology Being Governed. Strategy Formation in Civil Society. Stefan är anställd vid Handelshögskolan i Stockholm och har även arbetat vid Stockholms universitet. Hans forskning rör det civila samhällets rörelser och organisationer, däribland stiftelser, kooperativ och föreningar.

Markus Kallifatides är Matts Carlgren Associate Professor in Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Markus är forskningsledare vid Center for Governance and Management Studies och hans forskning rör företagsledning, bolagsstyrning och samhällsorganisation. Markus är aktuell också med antologin Sustainable development and business (SIR, 2017) och Nordic Corporate Governance (SIR, 2016).

Ladda ned boken/download the book (pdf)

Boken kan också beställas här: https://www.hhs.se/en/Research/Institutes/institute-for-research/sir-publications/

CGMS