I tolv aktuella kapitel bidrar forskare från olika discipliner och lärosäten med detaljerade analyser av civilsamhällets utveckling, men också motstånd och resistens. Vi möter Pride och undersöker kvinnorörelsens organisering i Europa. Vi får lära oss mer om både sparbankernas och konsumentkooperationens europeiska resor. Konturerna för ett nytt rum för importerad frivillighet och filantropi mejslas fram, och arbetarrörelsens problem att hantera globaliseringen analyseras. Vi får veta vilka som är nationalstatens sista väktare, hur det går till när pappaskolor går på export, men också vad som kan hända med en transnationell gåva och varför en invandrarorganisation inte når fram i sin europeiska strävan. 

Om författarna

Marta Reuter är fil dr i statsvetenskap och arbetar idag som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Hon är även verksam som forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies (SCCSS) vid Handelshögskolan i Stockholm, samt knuten till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan politisk sociologi och offentlig förvaltning, och fokuserar dels på det civila samhällets transnationella dimensioner, dels på den pågående omförhandlingen av relationen mellan staten och det civila samhället i Sverige. Marta ingår
i IDEELL ARENAs vetenskapliga råd.

Filip Wijkström är verksam som docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har sedan början av 1990-talet studerat och undervisat om det civila samhället och dess idéburna organisationer. Han handleder doktorander, skriver böcker och medverkar i ledarskapsprogram. Filip ansvarar för verksamheten vid Stockholm Center for Civil Society Studies (civilsociety.se) och leder också arbetet i IDEELL ARENAs vetenskapliga råd.

Abbas Emami är lektor i sociologi vid Södertörns högskola och hans forskningsintresse rör studier av migration, diasporor samt invandrares organisering. Han disputerade 2003 på en avhandling med titeln: Att organisera oenighet som var en sociologisk studie av Iranska riksförbundet och dess medlemsorganisationer. Abbas ingår i IDEELL ARENAs vetenskapliga råd. Han har studerat det sverigeiranska föreningslivet och särskilt relationen till stat och kommun.

www.score.su.se