Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Värdeskapande partnerskap för social inkludering

Denna forskningsrapport undersöker fastighetsbranschens roll i partnerskap som arbetar för social inkludering i socio-ekonomiskt utsatta områden i Sverige. Rapporten analyserar huruvida tvärsektoriella partnerskap kan bidra till byggande av ett gemensamt värde för både privat och offentlig sektor, samt bidra till en bredare samhällpåverkan för ett mer välmående samhälle.

Bild av Ingrid Stigzelius.

Genom kvalitativa fallstudier i två så kallade ’särskilt utsatta områden’ i Sverige undersöks hur olika samverkansformer mellan företag, offentlig sektor och civilsamhället går till i praktiken. Fokus har lagts på fastighetsbranschens roll inom tvärsektoriella partnerskap och huruvida detta kan skapa gemensamma värden och bredare samhällspåverkan till nytta för både affärs- och samhällsutvecklingen.

Rapporten utgör slutredovisningen av ett forskningsprojekt som stöds av Skandias forskningsstiftelser och Mistra Center for Sustainable Markets (Misum). Forskningsprojektet som helhet utgörs av forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Örebro Universitet och har det övergripande syftet att öka förståelsen och kunskapen inom området för hållbara företagsstrategier och företags sociala ansvar och har centrerats kring begreppen Shared Value och Collective Impact.

Författare: Ingrid Stigzelius, Ekon. Dr., Handelshögskolan i Stockholm och forskare inom Misums Sustainable Business Development Through Entrepreneurship and Innovation Platform

Projektledare: Susanne Sweet, Docent, Handelshögskolan i Stockholm

Projektmedarbetare: Tommy Borglund, Ekon. Dr., Handelshögskolan vid Örebro Universitet