Vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald – om staden som arena för demonstrationer, gatufester och andra kollektiva uttryck – kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en ”attraktiv” stadsmiljö?

Mats Franzéns, Nils Herttings och Catharina Thörns bok ”Stad till salu" handlar om entreprenörsurbanismen och dess förutsättningar, strategier och konsekvenser. Författarna inleder med att placera företeelsen i dess historiska – postfordistiska – sammanhang och fördjupar sig sedan i fyra konkreta exempel på urban politik och praktik: omgestaltningen av delar av stadskärnan i Stockholm och Göteborg samt klotterpolicyn i respektive stad.

Bokens analyser tar fasta på lokala samverkansprocesser och deras politiska och ekonomiska förutsättningar och rör sig medvetet mellan det abstrakta och det konkreta och mellan gatan och maktens olika beslutsrum. Det är ett grepp som leder till viktiga insikter i skärningspunkten mellan teori och empiri och gör resonemangen värdefulla för alla som intresserar sig för våra städers – och det offentliga rummets – framtid.

Mats Franzén är professor emeritus i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Nils Hertting är docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs mer om Score www.score.su.se