Pernilla Leviner:

Tema – Socialtjänstens rättsliga makt över familjelivet

Vid detta seminarium presenterar Pernilla Leviner de teoretiska och rättsliga ramarna för ett pågående forskningsprojekt rörande socialtjänstens rättsliga makt över enskildas familjeliv. Studien tar sin utgångspunkt i den motsägelse som kan sägas finnas i det svenska välfärdssystemet och den socialrättsliga regleringen genom inneboende strävan som finns i systemet efter att ge enskilda frihet att leva utan beroende av sina familjer, samtidigt som styrning av familjelivet från statens sida i hög grad accepteras och tolereras utifrån generell tillit till myndigheter. Denna motsägelse kompliceras ytterligare av att den reglering som styr socialtjänstens ansvar för barn som riskerar att fara illa i sig innefattar en balansering mellan, å ena sidan barns rätt till skydd och, å andra sidan, enskildas rätt till privat- och familjeliv. I denna balansering begränsas på ett övergripande plan socialtjänstens befogenheter av föräldrars rätt som vårdnadshavare, dvs. en stark föräldrarätt, samtidigt som myndigheten i viss mån kan utreda familjelivet utan samtycke samt i allvarligare fall ingripa med tvång och därmed på ett mycket tydligt sätt åsidosätta föräldrarätten och enskildas rätt till privat- och familjeliv.

Detta är teman som Pernilla har närmat sig i tidigare forskning, exempelvis i artikeln
– Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten? Tanken med detta seminarium är att presentera och diskutera dessa socialrättsliga och välfärdsstatliga utgångspunkter och att få tvärvetenskaplig in-put till den rättsvetenskapliga analysen. Det är alltså tydligt fokus på work-in-progress, men förhoppningen är att diskussionen om socialtjänstens rättsliga ansvar och befogenheter ska vara av allmänt intresse och relevans.

Seminariet hålls på svenska!

www.score.su.se