Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskning från Handelshögskolan: Stora risker med bristande dataskydd

En ny undersökning från Handelshögskolan visar att kunder reagerar starkt negativt på bristande dataskydd, exempelvis vidareförsäljning eller -förmedling av kunddata. Av 13 undersökta ageranden är det bara bristande kontroll av underleverantörers eventuella användande av barnarbete som de reagerar mer negativt på. Det innebär att bristande dataskydd kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser för företagen. 

Undersökningen som publicerats i boken ”Risker och riskhantering i näringsliv och samhälle” (Wahlund 2016) är en del av ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Handelshögskolan och KPMG där forskarna studerat hur olika grupper – allmänhet, aktieägare och personal – reage­rar på företags ageranden som kan uppfattas som oetiska eller etiska. 

-     Beteenden som uppfattas som oetiska, även om de inte är olagliga, kan få stora konse­kvenser för företag. Det visar exemplen med Arthur Andersen, SCA, Kommunal, Swed­bank, Volkswagen och många fler. Med tanke på de värden som står på spel anser vi att hantering av kunddata och andra person­uppgifter är en strategisk ­fråga som inte kan delegeras till IT- eller marknadsavdelningar, säger Richard Wahlund professor vid Handelshög­skolan i Stockholm. 

I studien, totalt baserad på drygt 10 000 respondenter, har forskarna undersökt olika intres­sen­ters reaktioner på ett antal olika företagsbeteenden som kan uppfattas negativt (oetiska) respek­tive positivt (etiska). Av dessa var det bristande kontroll av underleverantörers använd­ning av barnarbete och bristande dataskydd som gav de starkaste negativa reaktio­nerna. Ett riskindex från -100 till +100 visade ett genomsnittligt värde på -69 för bristande kontroll av barnarbete och på -65 för bristande dataskydd. Kvinnor reagerade också starkare än män. 

Undersökningen visar att de går att ändra på negativa reaktioner med hjälp av kommunikation (genom att påtala positiva eller negativa konsekvenser) eller andra samtidiga åtgärder, t.ex. att låta kunderna själva få ”godkänna” vidare­spridning. Det senare reducerade dock kundernas negativa reaktioner mindre än vad det gick att reducera deras reaktioner på bristande kontroll av barnarbete. Även vid ”godkännande” var kunderna kraftigt negativa till vidarespridning. 

-     Dataskyddsfrågan utmärker sig genom att det är svårt för företagen att kompensera de negativa effekterna. Kränkning av ens integritet är något vi reagerar starkt emot och har svårt att förlåta. Det innebär att bristande dataskydd i sig uppfattas som diskvalifice­rande. Ett strikt dataskydd borde därför ligga både i företagens och i samhällets intresse, säger Erik Lakomaa, disputerad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Ett stapeldiagram över ett antal resultat bifogas. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Wahlund, professor, Handelshögskolan i Stockholm.Richard.wahlund@hhs.se 070-653-56 87

Erik Lakomaa, disputerad forskare, Handelshögskolan i Stockholm.Erik.lakomaa@hhs.se 0709-30 75 99

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more