Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Öppet seminarium på Score, 26 mars

Magnus Fredriksson och Josef Pallas: Ledningsformer och myndigheters medialisering - översättningar och konsekvenser. Torsdagen den 26 mars kl. 10.00-11.30, Scores seminarierum, Kräftriket, hus 7A.

 

Magnus Fredriksson och Josef Pallas : 

Ledningsformer och myndigheters medialisering - översättningar och konsekvenser

Det finns många argument för att betrakta medierna som en central del av styrningen i offentliga organisationer. Medierna inte bara kritiskt granskar och utvärderar myndigheters aktiviteter och deras företrädare. Föreställningar om mediernas betydelse och hur de skall hanteras utgör också en viktig del i ledningsstrukturer, metoder och rationaliteten under vilka offentliga organisationer är verksamma. I litteraturen benämns denna betydelse (och de förändringar denna leder till) som medialisering.

I en kartläggning som omfattar samtliga nationella förvaltningsmyndigheter har vi kunnat visa på klara samband mellan myndigheters ledningsform och graden av medialisering. Enrådsmyndigheter och styrelsemyndigheter är betydligt mer medialiserade än nämndmyndigheter. Ett resultat som står sig även om man tar hänsyn till andra faktorer som har visat sig ha stor betydelse för hur myndigheter fungerar (medieuppmärksamhet, uppmärksamhet från politiker, myndighetens storlek osv.).

Projektet ”Ledningsformer och myndigheters medialisering - översättning och konsekvenser” tar sin utgångspunkt
i detta och syftar till att beskriva och förklara vad medialiseringen innebär för myndigheter. Det vill säga hur den översätts, implementeras och utmanas när den möter myndigheters verksamheter, samt vilka konsekvenser detta får hur verksamheterna utförs.

Magnus Fredriksson är lektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet och Josef Pallas är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more