Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Organizing, leadership and commercialization of creative processes

Six case-studies

Abstract in English

The creative industries are often claimed to have a large, but partly unrealized economic potential. The current project studies 6 fast-growing economically successful organizations in three industries (food/restaurant, advertising, and film production). The study aims to identify and describe best practices for organizing and leading creative processes and turning their results into commercial value through attractive offerings to the client and labor markets.


Abstract in Swedish

Utgångspunkten för detta projekt är att de kulturella och kreativa näringarna har en stor, men ofta ej fullt realiserad ekonomisk potential. Genom att studera och dokumentera sex ekonomiskt framgångsrika organisationer inom tre kreativa näringar (måltid, reklam och film) avser detta projekt att skapa insikter om "best practices" för ledning och organisering av kreativa processer samt för kommersialisering av resultaten av dessa processer. Organisationerna som studeras har i huvudsak valts från Dagens Industris lista över "Gasellföretag" som samlar företag som vuxit kraftigt med lönsamhet.


Fallstudierna utgår ifrån en syn på kreativitet som förmågan att integrera organisationens kompetenser i kollektiva processer. Detta leder uppmärksamhet både mot dessa processer och deras möjliggörare i termer av organisatoriska ledningsprocesser och system. För att bli ekonomiskt framgångsrika måste kreativiteten realiseras i en framgångsrik affärsmodell, vilket riktar uppmärksamhet mot hur fallföretagen har skapat attraktiva erbjudanden gentemot kundmarknaden (affärsidé) respektive arbetsmarknaden (personalidé). Dessa aspekter liksom hur de växt fram i fallföretagen kartläggs företrädesvis genom intervjuer och dokumenteras i form av rika fallbeskrivningar.


Case studies:
Debaser och Lindius Fisk & Delikatess (restaurant/food), Ottoboni Group och United Reklambyrå (advertising), GötaFilm och Garagefilm (film).


Research team:
Prof. Ingalill Holmberg, Prof. Andreas Werr, Dr. Pernilla Bolander, Dr. Lovisa Näslund, Dr. Peter Vaigur.


Status:
The project started December 2011 was reported January 2013. This porject is part of the program Creative Industries initiated by the Swedish government and financially supported by Vinnova.