Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

dissertations in fulltext old listing

This page is no longer being updated.

The dissertations in fulltext have moved to this page.

 

1946
1954 1955 1959
1960 1961 1963 1966 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1946

Kristensson, Folke
Studier i svenska textila industriers struktur
Catalog Fulltext

1954

Frenckner, Paulsson
Kostnadsfördelning och internprestationsbedömning : studier i vissa kalkylmetoder mot bakgrunden av olika syften
Catalog Fulltext

1955

Rasmussen, Arne
Pristeori eller parameterteori : studier omkring virksomhedens afsætning
Catalog Fulltext

1959

Artle, Roland
Studies in the structure of the Stockholm economy : towards a framework for projecting metropolitan community development
Catalog Fulltext

1960

Persson, Lars
Kunderna i Vällingby : en undersökning om verksamheten i Vällingby centrum och köpvanorna hos invånarna i omgivande bostadsområden
Catalog Fulltext

Thorburn, Thomas
Supply and demand of water transport : studies in cost and revenue structures of ships, ports and transport buyers with respect to their effects on supply and demand of water transport of goods
Catalog

1961

Burenstam Linder, Staffan
An essay on trade and transformation
Catalog Fulltext

Johansson, Sven-Erik
Skatt - investering - värdering : en teoretisk studie av hur hänsynstagande till inkomstskatt och penningvärdeförändringar påverkar dels investeringsobjekts ekonomiska livslängd och värdeminskningsförlopp, dels investeringars kapitalvärde och internräntefot
Catalog

Kihlstedt, Curt
Sortiment inom detaljhandeln : studier inom detaljhandelsföretag av sortimentsstorlek och sammansättning samt vissa kostnads- och intäktssamband
Catalog

Nabseth, Lars
Löneökningars verkningar inom industrin : en studie av anpassningsprocessen inom företaget
Catalog Fulltext

1963

Danielsson, Albert
On measurement and analysis of standard costs
Catalog Fulltext

1966

Hållsten, Bertil
Investment and financing decisions : on goal formulation and model building
Catalog

1969

Mattsson, Lars-Gunnar
Integration and efficiency in marketing systems
Catalog Fulltext

Norén, Nils-Erik
Long-range decision models in mining
Catalog Fulltext

1970

Nyström, Harry
Retail pricing : an integrated economic and psychological approach
Catalog Fulltext

Staël von Holstein, Carl-Axel S.
Assessment and evaluation of subjective probability distributions
Catalog

Stymne, Bengt
Values and processes : a systems study of effectiveness in three organizations
Catalog Fulltext

Wohlin, Lars
Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjlighet
Catalog

1971

Uggla, Christer
Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag och importföretag : försök till mikroekonomisk begreppsbildning
Catalog

1972

Jennergren, L. Peter
Studies in the mathematical theory of decentralized resource-allocation
Catalog

Jonsson, Ernst
Kommunens finanser
Catalog Fulltext Fulltext

Nowak, Kjell
The Psychological Study of Mass Communication Effects : On the validity of laboratory experiments and an attempt to improve ecological validity
Catalog Fulltext

Radetzki, Marian
Aid and development
Catalog Fulltext Fulltext

Ståhl, Ingolf
Bargaining theory
Catalog Fulltext

Thorngren, Bertil
Studier i lokalisering : regional strukturanalys, regionala external economics, regional informationsöverföring, informationsöverföring mellan organisationer
Catalog Fulltext

1973

Ahnström, Leif
Styrande och ledande verksamhet i Västeuropa : en ekonomisk-geografisk studie
Catalog

Arvidsson, Göran
Studier i internprissättning : en sammanfattning
Catalog Fulltext

Back, Rolf
Studier av lokalisering, lokaliseringsbeslut och beslutskoordinering
Catalog

Gustafsson, Lennart
Studier i förhandlingsbeteende
Catalog Fulltext Fulltext

Matthiessen, Lars
A study in fiscal theory and policy
Catalog Fulltext Fulltext

Norström, Göran
Transportgeografiska studier i svensk utrikeshandel
Catalog Fulltext

Östman, Lars
Utveckling av ekonomiska rapporter : en empirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redovisning
Catalog Fulltext

Otterbeck, Lars
Företagsstrategi och lokalisering
Catalog

Samuelson, Lars A.
Effektiv budgetering : en analys av beslut om budgeteringens utformning
Catalog

Sjöstrand, Sven-Erik
Företagsorganisation : en taxonomisk ansats med en typisering av 38 svenska byggnadsföretag
Catalog Fulltext

Vinell, Lars
Business cycles and steel markets : studies in demand variations and firms' short-terms behaviour in the Swedish steel market
Catalog Fulltext

1974

Asplund, Gisèle
Osäkerhetsfaktorer i företaget och i dess miljö : en taxonomisk studie
Catalog Fulltext

Berg, Curt
Samrådssystemet : en klinisk undersökning i ett växande företag
Catalog Fulltext

Bergstrand, Jan
Budgetary planning : a summary of two previous books
Catalog Summary

Dalborg, Hans
Studier i företagslokalisering, strukturutveckling och företagens utvecklingsarbete
Catalog

de Vylder, Stefan
Chile 1970-73 : the political economy of the rise and fall of the Unidad Popular
Catalog Fulltext

Hägg, Claes
Periodiska betalningsvariationer : en studie i företagsekonomisk tidsserieanalys
Catalog Fulltext

Lindh, Leif G.
Samaktiviteter : en studie av dagligvaruindustrins medverkan i handelns veckoaktiviteter
Catalog

Mabon, Hunter
Job analysis : measurement problems and applications
Catalog Fulltext

Magnusson, Åke
Budgetuppföljning : analys av budgetutfall
Catalog

Valdelin, Jan
Produktutveckling och marknadsföring : en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag
Catalog Fulltext

1975

Åhrén, Per
Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhällsplanering
Catalog

Asplund, Göran
Strategy formulation : an intervention study of a complex group decision process
Catalog Fulltext

Birgegård, Lars-Erik
The project selection process in developing countries : a study of the public investment project selection process in Kenya, Zambia and Tanzania
Catalog Fulltext

Facht, Johan
Emission control costs in Swedish industry : an empirical study of the iron & steel and pulp & paper industries
Catalog Fulltext

Forsgårdh, Lars-Erik
Information, förväntningar och aktiekurser : en studie av den svenska aktiemarknaden
Catalog

Gavatin, Peter
Budgetsimulering : innebörd, effektivitet och införande
Catalog Fulltext

Julander, Claes-Robert
Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning : en beteendevetenskaplig studie av individers inkomstanvändning
Catalog Fulltext

Karlsson, Weine
Manufacturing in Venezuela : studies on development and location
Catalog Fulltext

1976

Brodin, Bengt
Produktutvecklingsprocesser : en studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutveckling i svenska företag
Catalog Fulltext

Falk, Thomas
Urban Sweden : changes in the distribution of population
Catalog Fulltext

Gustafsson, Siv
Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn :   (Determination and structure of salaries in the government sector of Sweden)
Catalog Fulltext

Hedebro, Göran
Information och engagemang : individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet
Catalog Fulltext

Peterssohn, Erling
Kreditgivning mellan företag : en mikroekonometrisk studie av företagens finansiella beteende
Catalog Fulltext

Tell, Bertil
A comparative study of some multiple-criteria methods
Catalog Fulltext

1977

Bergman, Lars
Energy and economic growth in Sweden : an analysis of historical trends and present choices
Catalog Fulltext

Bertmar, Lars
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet : en analys av svenska industriföretag
Catalog Fulltext

Mossberg, Thomas
Utveckling av nyckeltal
Catalog Fulltext

Olve, Nils-Göran
Multiobjective budgetary planning : models for interactive planning in decentralized organizations
Catalog Fulltext

Stjernberg, Torbjörn
Organizational change and quality of life : individual and organizational perspectives on democratization of work in an insurance company
Catalog

1978

Ekman, Elon V.
Some dynamic economic models of the firm : a microeconomic analysis with emphasis on firms that maximize other goals than profit alone
Catalog Fulltext

Hemming, Tom
Multiobjective decision making under certainty
Catalog Fulltext

Holmlöv, Per Gunnar
Lokalpressen och kommunalpolitiken : hur kommunalpolitik rapporteras av journalister och bedöms av läsare
Catalog Fulltext

1979

Anell, Barbro
Hushållen och dagligvarudistributionen : en konsumentekonomisk analys
Catalog Fulltext

Borgenhammar, Edgar
Health care budgeting : goals, structure, attitudes
Catalog Fulltext

Du Rietz, Gunnar
Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden
Catalog

Elvestedt, Ulf
Beslutsanalys : en interaktiv ansats
Catalog Fulltext

Englund, Peter
Profits and market adjustment : a study in the dynamics of production, productivity and rates of return
Catalog Fulltext

Österberg, Hans
Hierarkisk begreppsanalys : ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem
Catalog Fulltext

Persson, Mats
Inflationary expectations and the natural rate hypothesis
Catalog Fulltext

Schirach-Szmigiel, Christopher von
Liner shipping and general cargo transport
Catalog Fulltext

1980

Forsblad, Peter
Företagsledares beslutsinflytande : några försök till identifikation och beskrivning
Catalog Fulltext

Jansson, Jan Owen
Transport system optimization and pricing
Catalog Fulltext

Jonsson, Egon
Studies in health economics
Catalog Fulltext

Sjögren, Lars
Byggherrens kostnadsstyrning : en metodstudie
Catalog Fulltext

1981

Björklund, Anders
Studies in the dynamics of unemployment
Catalog Fulltext

Flam, Harry
Growth, allocation and trade in Sweden : an empirical application of the Heckscher-Ohlin theory
Catalog Fulltext

Hederstierna, Anders
Decisions under uncertainty : the usefulness of an indifference method for analysis of dominance
Catalog Fulltext

Leksell, Laurent
Headquarter-subsidiary relationships in multinational corporations
Catalog Fulltext

Lindqvist, Alf
Hushållens sparande : beteendevetenskapliga mätningar av hushållens sparbeteende
Catalog Fulltext

Rudengren, Jan
Peasants by preference? : socio-economic and environmental aspects of rural development in Tanzania
Catalog Fulltext

1982

Hultkrantz, Lars
Skog för nutid och framtid : en samhällsekonomisk analys av det lämpliga virkesuttaget
Catalog Fulltext

Lindgren, Ulf
Foreign acquisitions : management of the integration process
Catalog Fulltext

Spångberg, Kjell
Strategi i diversifierade företag : huvudkontorets roll
Catalog Fulltext

Wissén, Pehr
Wages and growth in an open economy
Catalog Fulltext

1983

Bretschneider, Alfred
Att styra en statlig myndighet : en analys av teoretiska antaganden om mål, människor, organisationer och samhälle i ett urval modeller avseende styrningen av statliga myndigheter
Catalog Fulltext

Horn af Rantzien, Henrik
Imperfect competition in models of wage formation and international trade
Catalog Fulltext

Jundin, Silja
Barns uppfattningar om konsumtion, sparande och arbete : en studie i ekonomisk socialisation
Catalog Fulltext

Niblaeus, Birgitta
Riskspridning vid valutaosäkerhet : en jämförelse av svenska bankers valutakorglån och portföljteoretiska modeller
Catalog Fulltext

1984

Eklund, Lars
Organiserade former för lokal delaktighet : tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur
Catalog Fulltext

Heikensten, Lars
Studies in structural change and labour market adjustment
Catalog Fulltext

Ingves, Stefan
Aspects of trade credit
Catalog Fulltext

Jacobsson, Bengt
Hur styrs förvaltningen? : myt och verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken
Catalog Fulltext

Ronnås, Per
Urbanization in Romania : a geography of social and economic change since independence
Catalog Fulltext

1985

Bergström, Clas
Supply disruptions and the allocation of emergency reserves
Catalog Fulltext

Forss, Kim
Planning and evaluation in aid organizations
Catalog Fulltext

Karlström, Urban
Economic growth and migration during the industrialization of Sweden : a general equilibrium approach
Catalog Fulltext

Lindgren, Ragnar
On capital formation and the effects of capital income taxation
Catalog Fulltext

Lundgren, Stefan
Model integration and the economics of nuclear power : a study in applied general equilibrium analysis
Catalog Fulltext

Wallsten, Lennart
Företagsköp med utfallsförbehåll
Catalog Fulltext

1986

Aspling, Anders
Företagsdemokratin och MBL : en empirisk och organisationsteoretisk utvärdering av en arbetsrättsreform
Catalog Fulltext

Björkegren, Dag
Företagsledarutbildning : en fallstudie
Catalog Fulltext

Holmberg, Ingalill
Företagsledares mandat : ett koncernledningsuppdrag påbörjas
Catalog

Hörngren, Lars
On monetary policy and interest rate determination in an open economy
Catalog Fulltext

Lundgren, Anders
Handlingar och strukturer : en organisationsteoretisk studie av styrelsearbetets villkor i stora företag
Catalog Fulltext

Rombach, Björn
Rationalisering eller prat : Kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi
Catalog

Rydqvist, Kristian
The pricing of shares with different voting power and the theory of oceanic games
Catalog Fulltext

1987

Benndorf, Hans
Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system
Catalog Fulltext

Claesson, Kerstin
Effektiviteten på Stockholms fondbörs
Catalog Fulltext

Eidem, Rolf
Aktieägandet och demokratin : ägarfrågan från brukssamhälle till kompetenskapitalism 
Catalog Fulltext

Skogsvik, Kenth
Prognos av finansiell kris med redovisningsmått : en jämförelse mellan traditionell och inflationsjusterad redovisning
Catalog Fulltext

Sölvell, Örjan
Entry barriers and foreign penetration : emerging patterns of international competition in two electrical engineering industries
Catalog Fulltext

1988

Andréasson, Ing-Marie
Costs of controls on farmers' use of nitrogen : a study applied to Gotland
Catalog Fulltext

Dahlgren, Göran
Ledning av fusionsförlopp : en analys av bildandet av Ericsson Information Systems AB
Catalog Fulltext

Hultén, Staffan
Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?
Catalog Fulltext

Liljegren, Göran
Interdependens och dynamik i långsiktiga kundrelationer : industriell försäljning i ett nätverksperspektiv
Catalog Fulltext

Philips, Åke
Eldsjälar : en studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete
Catalog Fulltext

Vredin, Anders
Macroeconomic policies and the balance of payments
Catalog Fulltext

1989

Andersson, Thomas
Foreign direct investment in competing host countries : a study of taxation and nationalization
Catalog Fulltext

Davidsson, Per
Continued entrepreneurship and small firm growth
Catalog Fulltext

Edlund, Per-Olov
Preliminary estimation of transfer function weights : a two-step regression approach
Catalog Fulltext

Kylén, Brian
Hur företagschefer beslutar innan de blir överraskade : ett försök till förklaring av svarsmönster i svagsignalsituationer
Catalog Fulltext

Larsson, Björn
Koncernföretaget : ägarorganisation eller organisation för ägare?
Catalog Fulltext

Löwstedt, Jan
Föreställningar, ny teknik och förändring : Tre organiseringsprocesser ur ett kognitivt aktörsperspektiv
Catalog

Roos, Johan
Cooperative venture formation processes : characteristics and impact on performance
Catalog Fulltext

Schuster, Walter
Ägandeformens betydelse för ett företag : en studie av ICA- rörelsen
Catalog Fulltext

Tollgerdt-Andersson, Ingrid
Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder
Catalog

1990

Ågren, Lars
Swedish direct investment in the U. S.
Catalog Fulltext

Åhlander, Karl
Aspects of modern treasury management : organization and external financial activities in Swedish MNCs
Catalog Fulltext

Angelborg-Thanderz, Maud
Prisvärd militär flygning med rimliga risker
Catalog Fulltext

Lagerstam, Catharina
Hedging of contracts, anticipated positions and tender offers : a study of corporate foreign exchange rate risk and/or price risk
Catalog Fulltext

Lindkvist, Hans
Kapitalemigration
Catalog Fulltext

Steiner, Lars
Ledningsfunktionen i tillväxtföretag : ledningsteamens sammansättning och funktion i tillverkande företag inom informationsteknologiindustrin
Catalog Fulltext

Warne, Anders
Vector autoregressions and common trends in macro and financial economics
Catalog Fulltext

Wärneryd, Karl
Economic conventions : essays in institutional evolution
Catalog Fulltext

1991

Berglöf, Erik
Corporate control and capital structure : essays on property rights and financial contracts
Catalog Fulltext

Bojö, Jan
The economics of land degradation : theory and applications to Lesotho
Catalog Fulltext

Brytting, Tomas
Organizing in the small growing firm : a grounded theory approach
Catalog Fulltext

Drottz-Sjöberg, Britt-Marie
Perception of risk : studies of risk attitudes, perceptions and definitions
Catalog Fulltext

Ericson, Mona
Iggesundsaffären : rationaliteter i en strategisk förvärvsprocess
Catalog Fulltext

Hagström, Peter
The 'wired' MNC : the role of information systems for structural change in complex organizations
Catalog Fulltext

Lindqvist, Maria
Infant multinationals : the internationalization of young, technology-based Swedish firms
Catalog Fulltext

Lundgren, Anders
Technological innovation and industrial evolution : the emergence of industrial networks
Catalog Fulltext

Nilsson, Anders G.
Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter : utveckling och prövning av SIV-metoden
Catalog Fulltext

Nordström, Kjell A.
The internationalization process of the firm : searching for new patterns and explanations
Catalog Fulltext

Schou, Pierre
Arbetsmotivation : en studie av ingenjörer
Catalog Fulltext

Wahlund, Richard
Skatter och ekonomiska beteenden : en studie i ekonomisk psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning
Catalog Fulltext

Zander, Udo
Exploiting a technical edge : voluntary and involuntary dissemination of technology
Catalog Fulltext

1992

Charpentier, Claes
Ekonomisk styrning av statliga affärsverk
Catalog Fulltext

Eklöf, Jan A.
Varying data quality and effects in economic analysis and planning
Catalog Fulltext

Ewing, Per
Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband
Catalog Fulltext

Forssell, Anders
Moderna tider i Sparbanken :  om organisatorisk omvandling i ett institutionellt perspektiv
Catalog Fulltext

Jansson, David
Spelet kring investeringskalkyler : om den strategiska användningen av det för-givet-tagna
Catalog

Kokko, Ari
Foreign direct investment, host country characteristics and spillovers
Catalog Fulltext

Ljung, Anders O.
Intressentstrategier : en longitudinell studie av utvecklingen i två svenska företag
Catalog Fulltext

Paalzow, Anders
Public debt management
Catalog Fulltext

Södergren, Birgitta
Decentralisering : förändring i företag och arbetsliv
Catalog Fulltext

Wahl, Anna
Könsstrukturer i organisationer : kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling
Catalog Fulltext

1993

Cha, Gun-Ho
Reappraisal of market efficiency tests arising from nonlinear dependence, fractals, and dynamical systems theory
Catalog Fulltext

Ekvall, Niklas
Studies in complex financial instruments and their valuation
Catalog Fulltext

Häckner, Jonas
Price and quality : essays on product differentation
Catalog Fulltext

Hertz, Susanne
The internationalization processes of freight transport companies : towards a dynamic network model of internationalization
Catalog Fulltext

Högfeldt, Peter
Essays in corporate finance
Catalog Fulltext

Nyberg, Sten
Honesty, vanity and corporate equity : four microeconomic essays
Catalog Fulltext

Palme, Mårten
Five empirical studies on income distribution in Sweden
Catalog Fulltext

Söderlund, Magnus
Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag : en studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin
Catalog Fulltext

Sörensson, Tomas
Swedish convertible bonds and their valuation
Catalog Fulltext

Stein, Johan
Strategy formation and managerial agency : a socio-cognitive perspective
Catalog Fulltext

Tyrstrup, Mats
Företagsledares arbete : en longitudinell studie av arbetet i en företagsledning
Catalog Fulltext

Uddén-Jondal, Eva
Wage formation in a unionized economy
Catalog Fulltext

1994

Anderson, Helén
Ett industriföretags omvandling : en studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser
Catalog Fulltext

Anderson, Helén
En produkthistoria! : AB Hägglund & Söner 1922-1981
Catalog Fulltext

Dahlfors, Gunnar
Essays in financial guarantees and risky debt
Catalog Fulltext

Gerentz, Sven
Individer, familjer och block : köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994
Catalog Fulltext

Horn af Rantzien, Mia
Endogenous population in a land-constrained economy
Catalog Fulltext

Nessén, Marianne
Essays on exchange rates and international finance
Catalog

Niemeyer, Jonas
Essays on market microstructure : empirical evidence from some Nordic exchanges
Catalog Fulltext

Normark, Peter
Medlemsägda företag : organisering av strategiska förändringar
Catalog Fulltext

Sjöholm, Göran
Redovisningsmått vid bolagisering : utformning och effekter
Catalog Fulltext

Zander, Ivo
The tortoise evolution of the multinational corporation : foreign technological activity in Swedish multinational firms 1890-1990
Catalog Fulltext

1995

Asplund, Marcus
Essays in industrial economics
Catalog Fulltext

Becker, Torbjörn
Essays on stochastic fiscal policy, public debt and private consumption
Catalog Fulltext

Blomberg, Jesper
Ordning och kaos i projektsamarbete : en socialfenomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk paradox
Catalog Fulltext

Brännström, Tomas
Bias approximation and reduction in vector autoregressive models
Catalog Fulltext

Magneberg, Rutger
An evaluation of the method of random action sampling
Catalog Fulltext

Persson, Per-Göran
Modeling the impact of sales promotion on store profits
Catalog Fulltext

Román, Lisa
Institutions in transition : a study of Vietnamese banking
Catalog Fulltext

Söderqvist, Tore
Benefit estimation in the case of nonmarket goods : four essays on reductions of health risks due to residential radon radiation
Catalog

Thorén, Bertil
Användning av information vid ekonomisk styrning : månadsrapporter och andra informationskällor
Catalog Fulltext

1996

Andersson, Per
Concurrence, transition and evolution : perspectives of industrial marketing change processes
Catalog Fulltext

Andersson, Per
The emergence and change of Pharmacia Biotech 1959-1995 : the power of the slow flow and the drama of great events
Catalog Fulltext

Delmar, Frédéric
Entrepreneurial behavior and business performance
Catalog Fulltext

Edlund, Lena
The marriage market : how do you compare?
Catalog Fulltext

Fernler, Karin
Mångfald eller likriktning : effekter av en avreglering
Catalog Fulltext

Fors, Gunnar
R&D and technology transfer by multinational enterprises
Catalog Fulltext

Hedborg, Ann
Studies of framing, judgment and choice
Catalog Fulltext

Herre, Johnny
Ersättningar i köprätten : särskilt om skadeståndsberäkning
Catalog Fulltext

Holmberg, Carina
Stores and consumers : two perspectives on food purchasing
Catalog Fulltext

Molin, Johan
Essays on corporate finance and governance
Catalog Fulltext

Nielsen, Steen
Omkostningskalkulation for avancerede produktionsomgivelser : en sammenligning af stokastiske og deterministiske omkostningskalkulationsmodeller
Catalog Fulltext

Örtendahl, Monica
Health and time : a problem of discounting
Catalog Fulltext

Samuelson, Lennart
Soviet defence industry planning : Tukhachevskii and military-industrial mobilisation 1926-1937
Catalog Fulltext

Sandin, Rickard
Heterogeneity in oligopoly : theories and tests
Catalog Fulltext

Westelius, Alf
A study of patterns of communication in management accounting and control projects
Catalog Fulltext

1997

Åhlström, Pär
Sequences in the process of adopting lean production
Catalog Fulltext

Åkesson, Gunnar
Företagsledning i strategiskt vakuum : om aktörer och förändringsprocesser
Catalog Fulltext

Alexius, Annika
Essays on exchange rates, prices and interest rates
Catalog Fulltext

Andersson, Bo
Essays on the Swedish electricity market
Catalog Fulltext

Åsbrink, Stefan E.
Nonlinearities and regime shifts in financial time series
Catalog Fulltext

Berggren, Niclas
Essays in constitutional economics
Catalog Fulltext

Ericsson, Jan
Credit Risk in Corporate Securities and Derivatives : valuation and optimal capital structure choice
Catalog Fulltext

Friberg, Richard
Prices, profits and exchange rates
Catalog Fulltext

Hagerud, Gustaf E.
A new non-linear GARCH model
Catalog Fulltext

Haksar, Annika
Environmental effects of economywide policies : case studies of Costa Rica and Sri Lanka
Catalog Fulltext

He, Changli
Statistical properties of GARCH processes
Catalog Fulltext

Holmgren, Mette
Datorbaserat kontrollrum inom processindustrin : erfarenheter i ett tidsperspektiv
Catalog Fulltext

Lagerlöf, Johan
Essays on political economy, information, and welfare
Catalog Fulltext

Löthgren, Mickael
Essays on efficiency and productivity : contributions on bootstrap, DEA and stochastic frontier models
Catalog Fulltext

Ridderstråle, Jonas
Global innovation : managing international innovation projects at ABB and Electrolux
Catalog Fulltext

Säfvenblad, Patrik
Price formation in multi-asset securities markets
Catalog Fulltext

Sällström, Susanna
On the dynamics of price and quality
Catalog

Tambour, Magnus
Essays on performance measurement in health care
Catalog

Zander, Lena
The licence to lead : an 18 country study of the relationship between employees' preferences regarding interpersonal leadership and national culture
Catalog Fulltext

Zhang, Gang
Chinese rural enterprises between plan and market
Catalog Fulltext

1998

Andersson, Michael K.
On testing and forecasting in fractionally integrated time series models
Catalog Fulltext

Bergström, Fredrik
Essays on the political economy of industrial policy
Catalog Fulltext

Bild, Magnus
Valuation of takeovers
Catalog Fulltext

Denrell, Jerker
Essays on the economic effects of vanity and career concerns
Catalog Fulltext

Eriksson Skoog, Gun
The soft budget constraint : the emergence, persistence and logic of an institution : the Case of Tanzania 1967-1992
Catalog Fulltext

Gredenhoff, Mikael
Bootstrap inference in time series econometrics
Catalog Fulltext

Ioannidis, Dimitrios
I nationens tjänst? : strategisk handling i politisk miljö : en nationell teleoperatörs interorganisatoriska strategiska utveckling
Catalog Fulltext

Johansson, Sara
Savings, investment, and economic reforms in developing countries
Catalog Fulltext

Levin, Joakim
Essays in company valuation
Catalog Fulltext

Nyberg, Anna
Innovation in distribution channels : an evolutionary approach
Catalog Fulltext

Olsson, Per
Studies in company valuation
Catalog Fulltext

Reneby, Joel
Pricing corporate debt
Catalog Fulltext

Roszbach, Kasper
Essays on banking, credit and interest rates
Catalog Fulltext

Runsten, Mikael
The association between accounting information and stock prices : model development and empirical tests based on Swedish data
Catalog Fulltext

Segendorff, Björn
Essays on bargaining and delegation
Catalog Fulltext

Sjögren, Anna
Perspectives on human capital : economic growth, occupational choice and intergenerational mobility
Catalog Fulltext

Skalin, Joakim
Modelling macroeconomic time series with smooth transition autoregressions
Catalog Fulltext

Thorburn, Karin S.
Cash auction bankruptcy and corporate restructuring
Catalog Fulltext

Wijkström, Filip
Different faces of civil society
Catalog Fulltext

Zethraeus, Niklas
Essays on economic evaluation in health care : evaluation of hormone replacement therapy and uncertainty in economic evaluations
Catalog Fulltext

1999

Adler, Niclas
Managing complex product development : three approaches
Catalog Fulltext

Allgulin, Magnus
Supervision and monetary incentives
Catalog Fulltext

Arvidsson, Niklas
The ignorant MNE : the role of perception gaps in knowledge management
Catalog Fulltext

Ekman, Gunnar
Från text till batong : om poliser, busar och svennar
Catalog Fulltext

Eliasson, Ann-Charlotte
Smooth transitions in macroeconomic relationships
Catalog Fulltext

Gunnarsson, Jonas
Portfolio-based segmentation and consumer behavior : empirical evidence and methodological issues
Catalog Fulltext

Hamrefors, Sven
Spontaneous environmental scanning : putting "putting into perspective" into perspective
Catalog Fulltext

Helgesson, Claes-Fredrik
Making a natural monopoly : the configuration of a techno-economic order in Swedish telecommunications
Catalog Fulltext

Kihlman, Jon
Fel : särskilt vid köp av lös och fast egendom
Catalog Fulltext

Lindé, Jesper
Essays on the effects of fiscal and monetary policy
Catalog Fulltext

Lundbergh, Stefan
Modelling economic high-frequency time series
Catalog Fulltext

Mägi, Anne
Store loyalty? : an empirical study of grocery shopping
Catalog Fulltext

Mölleryd, Bengt G.
Entrepreneurship in technological systems : the development of mobile telephony in Sweden
Catalog Fulltext

Nilsson, Kristina
Ledtider för ledningsinformation
Catalog Fulltext

Ramsberg, Joakim
Are all lives of equal value? : studies on the economics of risk regulation
Catalog Fulltext

Regnér, Patrick
Strategy creation and change in complexity : adaptive and creative learning dynamics in the firm
Catalog Fulltext

Rognes, Jon
Telecommuting : organisational impact of home-based telecommuting
Catalog Fulltext

Sandström, F. Mikael
Evaluating the benefits and effectiveness of public policy
Catalog Fulltext

Söderström, Ulf
Monetary policy under uncertainty
Catalog Fulltext

Spagnolo, Giancarlo
Essays on managerial incentives and product-market competition
Catalog Fulltext

Strauss, Tove
Governance and structural adjustment programs : effects on investment, growth, and income distribution
Catalog Fulltext

Svedberg Helgesson, Karin
Effektiva företag? : en studie av hur privatiserade organisationer konstrueras
Catalog Fulltext

Werr, Andreas
The language of change : the roles of methods in the work of management consultants
Catalog Fulltext

2000

Bergkvist, Lars
Advertising effectiveness measurement : intermediate constructs and measures
Catalog Fulltext

Bornefalk, Anders
Essays on Social Conflict and Reform
Catalog Fulltext

Edman, Jan
Information use and decision making in groups : a study of an experimental oligopoly market with the use of a business game
Catalog Fulltext

Håkansson, Per
Beyond private label : the strategic view on distributor own brands
Catalog Fulltext

Hellman, Niclas
Investor behaviour : an empirical study of how large Swedish institutional investors make equity investment decisions
Catalog Fulltext

Hyll, Magnus
Essays on the term structure of interest rates
Catalog Fulltext

Karlsson Stider, Annelie
Familjen & firman
Catalog Fulltext

Ludvigsen, Johanna
The international networking between European logistical operators
Catalog Fulltext

Nittmar, Henrik
Produktutveckling i samarbete : strukturförändring vid införande av nya informationssystem
Catalog Fulltext

Robertsson, Göran
International portfolio choice and trading behavior
Catalog Fulltext

Seth, Torsten
Tvistlösning i WTO : om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken
Catalog Fulltext

Stenström, Emma
Konstiga företag
Catalog Fulltext

Sweet, Susanne
Industrial change towards environmental sustainability : the case of chloroflourocarbons
Catalog Fulltext

Tamm Hallström, Kristina
Kampen för auktoritet : standardiseringsorganisationer i arbete
Catalog Fulltext

2001

Adolfson, Malin
Monetary policy and exchange rates : breakthrough of pass-through
Catalog Fulltext

Andersson, Patric
Expertise in credit granting : studies on judgment and decision-making behavior
Catalog Fulltext

Björklund, Christina
Work motivation : studies of its determinants and outcomes
Catalog Fulltext

Dahlén, Micael
Marketing on the Web : empirical studies of advertising and promotion effectiveness
Catalog Fulltext

Eckerlund, Ingemar
Essays on the economics of medical practice variations
Catalog Fulltext

Ekelund, Mats
Competition and innovation in the Swedish pharmaceutical market
Catalog Fulltext

Engström, Stefan
Success factors in asset management
Catalog Fulltext

Ericsson, Daniel
Kreativitetsmysteriet : ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik
Catalog Fulltext

Eriksson, Rickard
Price responses to changes in costs and demand
Catalog Fulltext

Frisell, Lars
Information and politics
Catalog Fulltext

Giordani, Paolo
Essays in monetary economics and applied econometrics
Catalog Fulltext

Gustavsson Tingvall, Patrik
Essays on trade, growth and applied econometrics
Catalog Fulltext

Hägglund, Peter B.
Företaget som investeringsobjekt : hur placerare och analytiker arbetar med att ta fram ett investeringsobjekt
Catalog Fulltext

Hill, Martin
Essays on environmental policy analysis : computable general equilibrium approaches applied to Sweden
Catalog Fulltext

Höök, Pia
Stridspiloter i vida kjolar : om ledarutveckling och jämställdhet
Catalog Fulltext

Johansson, Christer
Styrning för samordning
Catalog Fulltext

Josephson, Jens
Evolution and learning in games
Catalog Fulltext

Kjellberg, Hans
Organising distribution : Hakonbolaget and the efforts to rationalise food distribution, 1940-1960
Catalog Fulltext

Liljenberg, Anders
Customer-geared competition : a socio-Austrian explanation of Tertius Gaudens
Catalog Fulltext

Lindkvist, Björn
Kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt
Catalog Fulltext

Löf, Mårten
On seasonality and cointegration
Catalog Fulltext

Martensen, Kaj
Essays on entry externalities and market segmentation
Catalog Fulltext

Mårtensson, Pär
Management processes : an information perspective on managerial work
Catalog Fulltext

Matros, Alexander
Stochastic stability and equilibrium selection in games
Catalog Fulltext

Nilsson, Arvid
Market transparency
Catalog Fulltext

Norberg, Peter
Finansmarknadens amoralitet och det kalvinska kyrkorummet : en studie i ekonomisk mentalitet och etik
Catalog Fulltext

Persson, Björn
Essays on altruism and health care markets
Catalog Fulltext

Rech, Gianluigi
Modelling and forecasting economic time series with single hidden-layer feedforward autoregressive artificial neural networks
Catalog Fulltext

Skoglund, Jimmy
Essays on random effects models and GARCH
Catalog Fulltext

Strand, Niklas
Empirical studies of pricing
Catalog Fulltext

Vlachos, Jonas
Risk matters : studies in finance, trade and politics
Catalog Fulltext

2002

Barinaga, Ester
Levelling vagueness : a study of cultural diversity in an international project group
Catalog Fulltext

Berglund, Johan
De otillräckliga : en studie av personalspecialisternas kamp för erkännande och status
Catalog Fulltext

Bolander, Pernilla
Anställningsbilder och rekryteringsbeslut
Catalog Fulltext

Damjanovic, Tatiana
Essays in public finance
Catalog Fulltext

Ekman, Mattias
Studies in health economics : modelling and data analysis of costs and survival
Catalog Fulltext

Heyman, Fredrik
Empirical studies on wages, firm performance and job turnover
Catalog Fulltext

Kallifatides, Markus
Modern företagsledning och omoderna företagsledare
Catalog Fulltext

Kaplan, Michael
Acquisition of electronic commerce capability : the cases of Compaq and Dell in Sweden
Catalog Fulltext

Mähring, Magnus
IT project governance
Catalog Fulltext

Nilsson, Mattias
Essays in empirical corporate finance and governance
Catalog Fulltext

Nyberg, Daniel
Marknad, företag, ägande : familjen Bonniers ägarstyrning i Dagens Nyheter 1953-1988
Catalog Fulltext

Schenkel, Andrew
Communities of practice or communities of discipline : managing deviations at the Øresund Bridge
Catalog Fulltext

Skogsvik, Stina
Redovisningsmått, värderelevans och informationseffektivitet
Catalog Fulltext

Sundén, David
The dynamics of pension reform
Catalog Fulltext

Ternström, Ingela
The management of common-pool resources : theoretical essays and empirical evidence
Catalog Fulltext

Tullberg, Jan
Reciprocitet : etiska normer och praktiskt samarbete
Catalog Fulltext

Viklund, Mattias
Risk policy : trust, risk perception, and attitudes
Catalog Fulltext

Westling, Gunnar
Balancing innovation and control : the role of face-to-face meetings in complex product development projects
Catalog Fulltext

2003

Åman, Per
Revolution by Evolution : transforming international management in the established MNC
Catalog Fulltext

Andersson, Henrik
Valuation and hedging of long-term asset-linked contracts
Catalog Fulltext

Bergman, Malin
Essays on human capital and wage formation
Catalog Fulltext

Damsgaard, Niclas
Deregulation and regulation of electricity markets
Catalog Fulltext

Eklund, Bruno
Four contributions to statistical inference in econometrics
Catalog Fulltext

Hakkala, Katariina
Essays on restructuring and production decisions in multi-plant firms
Catalog Fulltext

Henriksson, Lars
Rätten till priskonkurrens - i marknadsdominans
Catalog Fulltext

Holgersson, Charlotte
Rekrytering av företagsledare : en studie i homosocialitet
Catalog Fulltext

Holtz, Catarina
Due process for industrial property : European patenting under human rights control
Catalog Fulltext

Ivaschenko, Iryna
Essays on corporate risk, U.S. business cycles, international spillovers of stock returns, and dual listing
Catalog Fulltext

Jonsson, Stefan
Making and breaking norms : competitive imitation patterns in the Swedish mutual fund industry
Catalog Fulltext

Lange, Fredrik
Brand choice in goal-derived categories : what are the determinants?
Catalog Fulltext

Le Coq, Chloé
Quantity choices and market power in electricity markets
Catalog Fulltext

Lerpold, Lin
Reputation by association : exploring alliance formation and organizational identity adaptation
Catalog Fulltext

Magnusson, Peter R.
Customer-oriented product development : experiments involving users in service innovation
Catalog Fulltext

Mårtensson, Anders
Managing mission-critical IT in the financial industry
Catalog Fulltext

Meisiek, Stefan
Beyond the emotional work event : social sharing of emotion in organizations
Catalog Fulltext

Nilsson, Göran
Processorientering och styrning : regler, mål eller värderingar?
Catalog Fulltext

Ögren, Anders
Empirical studies in money, credit and banking : the Swedish credit market in transition under the silver and gold standards 1834-1913
Catalog Fulltext

Sandberg, Robert
Corporate consulting for customer solutions : bridging diverging business logics
Catalog Fulltext

Söderström, John
Från produkt till tjänst : utveckling av affärs- och miljöstrategier i produktorienterade företag
Catalog Fulltext

Sturluson, Jon Thor
Topics in the industrial organization of electricity markets
Catalog Fulltext

Teigland, Robin
Knowledge networking : structure and performance in networks of practice
Catalog Fulltext

Tillberg, Ulrika
Ledarskap och samarbete : en jämförande fallstudie i tre skolor
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Waldenström, Daniel
Essays in historical finance
Catalog Fulltext

Wallén, Ulrika
Effektivitet i grundskolan i anslutning till en stadsdelsnämndsreform
Catalog Fulltext

2004

Anderson, Anders
Essays in behavioral finance
Catalog Fulltext

Balsvik, Gudrun
Information technology users : studies of self-efficacy and creativity among Swedish newspaper journalists
Catalog Fulltext

Blix, Magnus
Essays in mathematical finance : modeling the futures price
Catalog Fulltext

Czernich, Christian
When ideas meet organizations : the survival of entrepreneurial ventures inside the established firm
Catalog Fulltext

González Gómez, Andrés
Nonlinear dynamics and smooth transition models
Catalog Fulltext

Grönqvist, Erik
Selection and moral hazard in health insurance : taking contract theory to the data
Catalog Fulltext

Ivarsson Westerberg, Anders
Papperspolisen : den ökande administrationen i moderna organisationer
Catalog Fulltext

Jönsson, Kristian
Macroeconomic aspects of capital flows to small open economies in transition
Catalog Fulltext

Jutterström, Mats
Att påverka beslut : företag i EUs regelsättande
Catalog Fulltext

Lagerwall, Björn
Empirical studies of portfolio choice and asset prices
Catalog Fulltext

Larsson, Pär
Förändringens villkor : en studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan
Catalog Fulltext

Malmsten, Hans
Properties and evaluation of volatility models
Catalog Fulltext

Marshall, Cassandra
Dating for innovation : recognizing and creating opportunities in fluid environments through collaborative interorganizational relationships
Catalog Fulltext

Mattsson, Susanna
På gränsen mellan ordning och oordning - artefakternas betydelse vid marknadsombildningar : en studie av den svenska postmarknadens ombildning
Catalog Fulltext

Nilsson, Charlotte
Studies in environmental economics : numerical analysis of greenhouse gas policies
Catalog Fulltext

Nystedt, Jens
Competition, regulation and integration in international financial markets
Catalog Fulltext

Pajuste, Anete
Corporate governance and controlling shareholders
Catalog Fulltext

Richtnér, Anders
Balancing knowledge creation : examining organizational slack and knowledge creation in product development
Catalog Fulltext

Salabasis, Mickael
Bayesian time series and panel models : unit roots, dynamics and random effects
Catalog Fulltext

Sandberg, Rickard
Testing the unit root hypothesis in nonlinear time series and panel models
Catalog Fulltext

Skallsjö, Sven
Essays on term structure and monetary policy
Catalog Fulltext

Strikholm, Birgit
Essays on nonlinear time series modelling och hypothesis testing
Catalog Fulltext

Talia, Krim
The Scandinavian Currency Union 1873-1924 : studies in monetary integration and disintegration
Catalog Fulltext

2005

Andersson, Martin
Making a difference : project result improvement in organizations
Catalog Fulltext

Bems, Rudolfs
Essays in international macroeconomics
Catalog Fulltext

Björkman, Hans
Learning from members : tools for strategic positioning and service innovation in trade unions
Catalog Summary

Bjuvberg, Jan
Redovisningens betydelse för beskattningen
Catalog

Bodnaruk, Andriy
Essays in empirical corporate finance and portfolio choice
Catalog Fulltext

Clapham, Eric
Essays in real estate finance
Catalog Fulltext

Dareblom, Jeanette
Prat, politik och praktik : om individers möten med strukturer i en kommunal satsning på kvinnors företagande
Catalog Fulltext

Fromm, Jana
Risk denial and neglect : studies in risk perception
Catalog Fulltext

Hjelström, Anja
Understanding international accounting standard setting : a case study of the process of revising IAS 12 (1996), income tax
Catalog Fulltext

Hortlund, Per
Studies on Swedish banking 1870-2001
Catalog Fulltext

Langenskiöld, Sophie
Peer influence on smoking : causation or correlation?
Catalog Fulltext

Lantz, Jenny
Taste at work : on taste and organization in the field of cultural production
Catalog Fulltext

Lindahl, Therese
Strategic and environmental uncertainty in social dilemmas
Catalog Fulltext

Linnarsson, Håkan
Alliances for innovation : a structural perspective on new business development in cooperative ventures
Catalog Fulltext

Madestam, Andreas
Developing credit markets
Catalog Fulltext

Nakamura, H. Richard
Motives, partner selection and productivity effects of M&As : the pattern of Japanese mergers and acquisitions
Catalog Fulltext

Nilsson, Roland
The market impact of short-sale constraints
Catalog Fulltext

Nordfält, Jens
Is consumer decision-making out of control? : non-conscious influences on consumer decision-making for fast moving consumer goods
Catalog Summary

Nordin, Fredrik
Externalising services : walking a tightrope between industrial and service logics
Catalog Fulltext

Östberg, Per
Corporate disclosure and investor recognition
Catalog Fulltext

Parmler, Johan
Essays in empirical asset pricing
Catalog Fulltext

Simbanegavi, Witness
Price discrimination, advertising and competition
Catalog Fulltext

Thodenius, Björn
Användning av ledningsinformationssystem : en longitudinell studie av svenska storföretag
Catalog Fulltext

Tolis, Christofer
Framing the business : business modelling for business development
Catalog Fulltext

2006

Argenton, Cédric
Quality provision in duopoly
Catalog Fulltext

Beckerman, Carina
"The clinical eye" : constructing and computerizing an anesthesia patient record
Catalog Fulltext

Borglund, Tommy
Aktieägarvärden i fokus : internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion
Catalog Fulltext

Breman, Anna
The economics of altruism, paternalism and self-control
Catalog Fulltext

Edquist, Harald
Technological breakthroughs and productivity growth
Catalog Fulltext

Eklund, Jana
Essays on forecasting and Bayesian model averaging
Catalog Fulltext

Frostenson, Magnus
Legitimationskontrollen : en studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner
Catalog Fulltext

Gaspar, Raquel M.
Credit risk & forward price models
Catalog Fulltext

Gustafsson, Peter
Essays on trade and technological change
Catalog Fulltext

Kling, Ragnar
Developing product development in times of brutal change
Catalog Fulltext

Meitz, Mika
Five contributions to econometric theory and the econometrics of ultra-high-frequency data
Catalog Fulltext

Mendicino, Caterina
Financial market imperfections, business cycle fluctuations and economic growth
Catalog Fulltext

Ovanfors, Anna
Essays on nonlinear time series analysis and health economics
Catalog Fulltext

Paltseva, Elena
Essays on commitment and inefficiency in political economy
Catalog Fulltext

Rogberg, Martin
Den modeföljande organisationen : om acceptansen av TQM och andra populära managementmodeller
Catalog Fulltext

Silvennoinen, Annastiina
Essays on autoregressive conditional heteroskedasticity
Catalog Fulltext

Sjögren, Ebba
Reasonable drugs : making decisions with ambiguous knowledge
Catalog Fulltext

Slinko, Irina
Essays in option pricing and interest rate models
Catalog Fulltext

Valiente, Pablo
Re-innovating the existing : a study of wireless IS capabilities to support mobile workforces
Catalog Fulltext

Wilander, Fredrik
Essays on exchange rates and prices
Catalog Fulltext

2007

Ahlersten, Krister
Empirical asset pricing and investment strategies
Catalog Fulltext

Alexius, Susanna
Regelmotståndarna : om konsten att undkomma regler
Catalog Fulltext

Andersson, Magnus
Essays in empirical finance
Catalog Fulltext

Berg, Bengt Åke
Volatility, integration and grain banks : studies in harvests, rye prices and institutional development of the parish magasins in Sweden in the 18th and 19th centuries
Catalog Fulltext

Bianchi, Milo
Of speculators, migrants and entrepreneurs : essays on the economics of trying your fortune
Catalog Fulltext

Brodin, Karolina
Consuming the commercial break : an ethnographic study of the potential audiences for television advertising
Catalog Fulltext

Elger, Max
Three essays on investment-specific technical change
Catalog Fulltext

Gillberg, Nanna
Magiskt kapital : värdeskapande i kulturell kontext
Catalog Fulltext

Hagberg, Axel
Bankkrishantering : aktörer, marknad och stat
Catalog Fulltext

Hinnerich, Mia
Derivatives pricing and term structure modeling
Catalog Fulltext

Hjalmarson, Hanna
En växande marknad : studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter
Catalog Fulltext

Hjelström, Tomas
The closed-end investment company premium puzzle : model development and empirical tests on Swedish and British data
Catalog Fulltext

Kraus, Kalle
Sven, inter-organisational relationships and control : a case study of domestic care of the elderly
Catalog Fulltext

Lindqvist, Erik
Essays on privatization, identity, and political polarization
Catalog Fulltext

Macquet, Monica
Systrar av Oikos och guvernanten som blev diplomat : konflikt och symbios mellan ekonomi och ekologi i partnerskap för hållbar utveckling
Catalog Fulltext

Melian, Catharina
Progressive open source : the construction of a development project at Hewlett-Packard
Catalog Fulltext

Nilsson, Daniel
Transactions in cyberspace : the continued use of Internet banking
Catalog

Petrelius Karlberg, Pernilla
Den medialiserade direktören
Catalog Fulltext

Portnoff, Linda
Control, cultural production and consumption : theoretical perspectives, empirical dilemmas, and Swedish music industry practices
Catalog Fulltext

Sonnerby, Per
Contract-theoretic analyses of consultants and trade unions
Catalog Fulltext

Tyrefors, Björn
Institutions, policy and quasi-experimental evidence
Catalog

2008

Axelson, Mattias
Enabling knowledge communication between companies : the role of integration mechanisms in product development collaborations
Catalog Fulltext

Benson, Ilinca
Organisering av övergångar på arbetsmarknaden : en studie av omställningsprogram
Catalog Fulltext

Berglund, Mikael
Cross border enforcement of claims in the EU : history, present time and future
Catalog

Elhouar, Mikael
Essays on interest rate theory
Catalog Fulltext

Farooqi Lind, Raana
On capital structure and debt placement in Swedish companies
Catalog Fulltext

Granström, Ola
Aid, drugs, and informality : essays in empirical economics
Catalog Fulltext

Höglin, Erik
Inequality in the labor market : insurance, unions, and discrimination
Catalog Fulltext

Höglund, Mats
Taxeringsrevision : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv
Catalog

Hvenmark, Johan
Reconsidering membership : a study of individual members' formal affiliation with democratically governed federations
Catalog Fulltext

Johansson, Marjana
Engaging resources for cultural events : a performative view
Catalog Fulltext

Kallenberg, Kristian
Business at risk : four studies on operational risk management
Catalog Cover Fulltext

Krohwinkel-Karlsson, Anna
The soft time constraint : studies of project extension within an aid agency
Catalog Fulltext

Kviselius, Niklas Z.
Trust-building and communication in SME internationalization : a study of Swedish-Japanese business relations
Catalog Fulltext

Lakomaa, Erik
The economic psychology of the welfare state
Catalog Fulltext

Landberg, Anders
New venture creation : resistance, coping and energy
Catalog Fulltext

Östling, Robert
Bounded rationality and endogenous preferences
Catalog Fulltext

Pemer, Frida
Framgång eller fiasko? : en studie av hur konsultprojekt värderas i klientorganisationer
Catalog Fulltext

Romani, Laurence
Relating to the other : paradigm interplay for cross-cultural management research
Catalog Fulltext

Rosengren, Sara
Facing clutter : on message competition in marketing communications
Catalog Fulltext

Schilling, Annika
Kan konsulter fusionera? : en studie av betydelsen av identitet vid en fusion mellan konsultföretag
Catalog Fulltext

Schriber, Svante
Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv
Catalog Fulltext

Sjödin, Henrik
Tensions of extensions : adverse effects of brand extension within consumer relationships
Catalog Fulltext

Söderström, Johan
Empirical studies in market efficiency
Catalog

Sölvell, Ingela
Formalization in high-technology ventures
Catalog Fulltext

Strandqvist, Kristoffer
Kritiska år : formativa moment för den svenska flygplansindustrin 1944-1951
Catalog Fulltext

Strömqvist, Maria
Hedge funds and international capital flows
Catalog Fulltext

Sutton, Ciara
Foreign indirect investment in the venture capital industry : a study of foreign limited partners' impact on venture capital firms in Sweden
Catalog Fulltext

Thorsell, Håkan
The pricing of corporate bonds and determinants of financial structure
Catalog Fulltext

Ulbrich, Frank
The adoption of IT-enabled management ideas : insights from shared services in government agencies
Catalog

2009

Åge, Lars-Johan
Business manoeuvring : a grounded theory of complex selling processes
Catalog Fulltext

Almenberg, Johan
Difficult choices : essays on economic behavior
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Amado, Cristina
Four essays on the econometric modelling of volatility and durations
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Arbin, Katarina
Individual information system acceptance behaviour : an electronic ordering system case
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Brettell Grip, Anna-Karin
Funding and accountability : studies of a Swedish and a British chamber orchestra
Catalog Fulltext

Broback, Anna
Den värdefulla nöjdheten? : en studie om kundnöjdhet och upplevt värde med kläder över tid
Catalog Fulltext

Darin, Karin
Social positions in self-employment : a study of employment structures in artistic production and management consulting
Catalog Cover Fulltext

Dreber Almenberg, Anna
Determinants of economic preferences
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Edman, Jesper
The Paradox of foreignness
Catalog Fulltext

Eriksson Giwa, Sebastian
Procedural justice, social norms and conflict : human behavior in resource allocation
Catalog Cover Fulltext

Hellström, Katerina
Financial accounting quality in a European transition economy : the case of the Czech Republic
Catalog Fulltext

Henrik, Hasseltoft
Essays on the term structure of interest rates and long-run risks
Catalog Fulltext

Hernant, Mikael
Profitability performance of supermarkets : Effects of scale of operation, local market conditions, and conduct on the economic performance of supermarkets
Catalog Fulltext

Jamal, Mayeda
Creation of social exclusion in policy and practice
Catalog Spikblad Fulltext Cover

Jansson, Thomas
Essays on household portfolio choice
Catalog Fulltext Cover

Korpi, Martin
Migration, wage inequality, and the urban hierarchy : empirical studies in international and domestic population movements, wage dispersion and income: Sweden, 1993-2003
Catalog Fulltext Cover

Kragh, Martin
Exit and voice dynamics : an empirical study of the Soviet labour market, 1940-1960s
Catalog Fulltext

Lazareva, Olga
Labor market outcomes during the Russian transition
Catalog Fulltext

Lee, Samuel
Information and control in financial markets
Catalog Fulltext

Lid Andersson, Lena
Ledarskapande retorik : Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal
Catalog Fulltext

Lindqvist, Göran
Disentangling clusters : agglomeration and proximity effects
Catalog Fulltext Cover

Melander, Ola
Empirical essays on macro-financial linkages
Catalog Spikblad Cover Fulltext

Melén, Sara
New insights on the internationalisation process of SMEs : a study of foreign market knowledge development
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Murgoci, Agatha
Essays in mathematical finance
Catalog Fulltext Spikblad Cover

Rovira Nordman, Emilia
Interaction across borders : a study about experiential knowledge development in internationalizing SMEs
Catalog Fulltext Cover

Sjöström, Emma
Shareholder influence on corporate social responsibility
Catalog Fulltext Cover

Törn, Fredrik
Challenging consistency : effects of brand-incongruent communications
Catalog Fulltext Cover

Wennberg, Karl
Entrepreneurial exit
Catalog Cover Fulltext

Wetter, Erik
Patterns of performance in new firms : estimating the effects of absorptive capacity
Catalog Fulltext

Zubrickas, Robertas
Essays on contracts and social preferences
Catalog Fulltext

2010

Alexandersson, Gunnar
The accidental deregulation : essays on reforms in the Swedish bus and railway industries 1979-2009
Catalog Spikblad Cover Fulltext

Bohman, Claes
Attraction : a new driver of learning and innovation
Catalog Fulltext Spikblad

Ejenäs, Markus
Ledning av kunskapsintegration - förutsättningar och hinder : en studie av en fusion mellan IT- och managementkonsulter
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Engvall, Anders
Poverty and conflict in Southeast Asia
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Glassér, Charlotte
The fountainhead of innovation health : a conceptualization & investigation
Catalog Summary Cover

Hemrit, Maetinee
Beyond the bamboo network : the internationalization process of Thai family business groups
Catalog Fulltext Spikblad Cover

Juks, Reimo
Corporate governance and the firm's behaviour towards stakeholders
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Lundvall, Henrik
Poverty and the dynamics of equilibrium unemployment : essays on the economics of job search, skills, and savings
Catalog Fulltext

Lychnell, Lars-Olof
IT-relaterad verksamhetsförändring : processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning
Catalog Fulltext Spikblad

Magnusson Bernard, Kristin
Remittances, regions and risk sharing
Catalog Cover Fulltext

Mohlin, Erik
Essays on belief formation and pro-sociality
Catalog Fulltext Spikblad

Nakatani, Tomoaki
Four Essays on Building Conditional Correlation GARCH Models.
Catalog Fulltext Spikblad

Nelson, Maria
Utflyttning av aktiebolag : en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten
Catalog

Öhman, Niclas
Considering intentions
Catalog Fulltext

Siming, Linus
Private equity and advisors in mergers and acquisitions
Catalog Fulltext Spikblad

Sjöquist Rafiqui, Pernilla
Evolving economic landscapes : institutions and localized economies in time and space
Catalog Fulltext

Strid, Ingvar
Computational methods for Bayesian inference in macroeconomic models
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Sunesson, T. Daniel
School networks and active investors
Catalog Fulltext Cover

Tolstoy, Daniel
International entrepreneurship in networks : the impact of network knowledge combination on SMEs’ business creation in foreign markets
Catalog Cover Fulltext Spikblad

2011

Bång, Joakim
Essays in empirical corporate finance
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Bjerhammar, Lena
Produktutvecklingssamarbete mellan detaljhandelsföretag och deras varuleverantörer
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Bottero, Margherita
Slave trades, credit records and strategic reasoning : four essays in microeconomics
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Buturak, Gökhan
Choice deferral, status quo bias, and matching
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Carlsson-Wall, Martin
Targeting target costing : cost management and inter-organizational product development of multi-technology products
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Freier, Ronny
Incumbency, divided government, partisan politics and council size : Essays in local political economics
Catalog Spikblad Fulltext

Fries, Liv
Att organisera tjänstesektorns röst : en teori om hur organisationer formar aktörer
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Kaisajuntti, Linus
Multidimensional Markov-Functional and Stochastic Volatiliy Interest Rate Modelling
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Khachatryan, Karen
Biased beliefs and heterogeneous preferences : essays in behavioral economics
Catalog Fulltext

Lundmark, Martin
Transatlantic defence industry integration : discourse and action in the organizational field of the defence market
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Migueles Chazarreta, Damián
The implications of trade and offshoring for growth and wages
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Monsenego, Jérôme
Taxation of foreign business income within the European internal market : an analysis of the conflict between the objective of achievement of the European internal market and...
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Ranehill, Eva
Essays on gender, competition and status
Catalog Spikblad Cover Fulltext

Runsten, Philip
Kollektiv förmåga : en avhandling om grupper och kunskapsintegration
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Setterberg, Hanna
The pricing of earnings : essays on the post-earnings announcement drift and earnings quality risk
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Söderblom, Anna
Private equity fund investing : investment strategies, entry order and performance
Catalog Spikblad Fulltext Cover

Stepanok, Ignat
Essays on international trade and foreign direct investment
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Wallace, Björn
Genes, History and Economics
Catalog Cover Spikblad Fulltext

2012

Bernard, Mark
Conflict, Cooperation and Coordination : Essays in Game Theory and Experimental Economics
Catalog Cover Spikblad Inside

Colliander, Jonas
Socially acceptable? : exploring consumer responses to marketing in social media
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Einarsson, Stefan
Ideology Being Governed : Strategy Formation in Civil Society
Catalog Fulltext

Einarsson, Torbjörn
Membership and Organizational Governance
Catalog Fulltext

Formai, Sara
Heterogeneous firms, international trade and institutions
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Hedberg, Per Henrik
Interpersonal society : essays on shared beliefs, trust, mnemonic oppression, distributive fairness, and value creation
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Laskowski, David A. A. von
How changes in managers’ sensemaking influence a strategic change : strategizing in a private equity context (How changes in managers’ sensemaking influences a strategic change : strategizing in a private equity context)
Catalog Fulltext

Laun, Tobias
Essays on Macroeconomics and Health
Catalog Fulltext Spikblad

Modig, Erik
Understanding advertising creativity : how perceptions of creativity influence advertising effectiveness
Catalog Spikblad Cover Fulltext

Nachemson-Ekwall, Sophie
An institutional analysis of cross-border hostile takeovers : shareholder value, short-termism and regulatory arbitrage on the Swedish stock market during the sixth takeover wave
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Näslund, Lovisa
The leap of faith : creating trust on professional service markets
Catalog Fulltext Spikblad

Ninjbat, Uuganbaatar
Essays on Mathematical Economics
Catalog Spikblad Fulltext

Protsiv, Sergiy
Attraction and repulsion : modelling interfirm interactions in geographical space
Catalog Spikblad Fulltext Cover

Romahn, André
Beers and Bonds : Essays in Structural Empirical Economics
Catalog Spikblad Fulltext

Yildiz, H. Emre
Calibrating integration : studies on status, culture, knowledge and cooperation in acquisitions
Catalog Fulltext Spikblad Cover

2013

Augustin, Patrick
Essays on sovereign credit risk and credit default swap spreads
Catalog Fulltext Spikblad

Boustanifar, Hamid
Essays in financial economics
Catalog Fulltext Spikblad

Jakobsson, Amanda
Essays on international trade and intellectual property rights
Catalog Fulltext Spikblad

Källberg, Niklas
Förändringsprocesser i sjukvården : en studie av aktörer på en röntgenavdelning och deras agerande
Catalog Fulltext

Lindensjö, Kristoffer
Essays in financial mathematics
Catalog Fulltext Spikblad

Mäkinen, Taneli
Information and markets
Catalog

Mattana, Elena
Families, credit and banks
Catalog Fulltext Spikblad

Ohl, Björn
Essays on endogenous information in macroeconomics and finance
Catalog

Rademaker, Claudia A.
Green Media : Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness
Catalog Spikblad Fulltext

Rydland, Christoffer
Aspects of Cooperation and Corporate Governance in the Swedish Regional Newspaper Industry
Catalog Fulltext Spikblad Cover

Schumann, Abel
Essays in applied microeconometrics using spatial data
Catalog

Vesperoni, Alberto
Essays on the economics of conflict
Catalog

Wolff, Claudia Anna
Education, development and labor markets
Catalog

2014

Bernergård, Axel
Best replying, to yourself and others
Catalog

Bird, Miriam
The Impact of the Family on Entrepreneurial Outcomes : The Role of Social Embeddedness
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Brattström, Anna
Trust in a Product Development Context : Drivers, Dynamics and Consequences
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Breckenfelder, Johannes
Empirical Essays in Financial Economics
Catalog

de Rezende, Rafael B.
Essays on Macro-Financial Linkages
Catalog Fulltext Spikblad

Elger, Paul
Essays on taxes and consumption
Catalog Spikblad

Faragó, Ádám
Essays on Disappointment Aversion in Portfolio Choice and Asset Pricing
Catalog

Hagbjer, Eva
Navigating a Network of Competing Demands : Accountability as Issue Formulation and Role Attribution across Organisational Boundaries
Catalog Fulltext

Hartwig, Markus
Interest Alignment, Delegation of Authority and Economic Rent : A Collection of Empirical Papers
Catalog Spikblad

Hederos Eriksson, Karin
Essays on Inequality, Gender and Family Background
Catalog Fulltext

Junker, Sven-Olof
Att skapa gemenskap : hur beslut fattas i en EU-myndighet
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Lazarczyk Carlson, Ewa
Essays on Electricity Markets : Information and Trading
Catalog

Löfgren, Angelika
International Network Competitiveness : Technical and Foreign Market Knowledge Development in International SME Networks
Catalog

Mengistu, Andualem
Empirical essays on the monetary markets of developing countries
Catalog

Nilsson, Andreas
Financing of Nonprofits and Social Enterprises
Catalog Cover Spikblad Fulltext

Rosenström, Martin
Att skapa en marknad : marknad och politisk styrning i symbios?
Catalog Fulltext Spikblad

Sandberg, Anna
Empirical studies on sources of inequality
Catalog Fulltext Spikblad

Schnitzler, Jan
Empirical Essays in Finance
Catalog Summary Spikblad

Svahn, Mattias
Persuasive Pervasive Games : the Case of Impacting Energy Consumption
Catalog Fulltext Spikblad

Vardardottir, Arna
Family and Friends : Essays on Applied Microeconometrics
Catalog Fulltext Cover Spikblad

Yildirim, Mustafa
Incentives in Contests
Catalog

2015

Berg, Hanna
Faces of Marketing : Examing Consumer Responses to Depictions of People in Marketing
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Christner, Carl Henning
The Valuable Organisation : A study of how activities are calculated, controlled and made valuable
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Di Casola, Paola
Essays in Macroeconomics and Institutional Economics
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Khapko, Mariana
Essays in Financial Economics
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Koptyug, Nikita
Essays on Consumers, Risk and Rationality
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Luistro Jonsson, Marijane
Cooperating for Sustainability : Experiments on Uncertainty, Conditional Cooperation and Inequality
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Milonas, Kristoffer
Essays in Empirical Finance
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Morgulis-Yakushev, Sergey
Exploring Fit : Essays on the Role of Organizational Cultural Fit for Knowledge Transfer
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Nilsson Altafi, Sofia
Evaluations as Mirrors and Co-constructors : An Empirical Investigation of a Microfinance Rating Agency and its Rating Practices from 1999–2014
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Shir, Nadav
Entrepreneurial Well-Being : The Payoff Structure of Business Creation
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Sichlimiris, Spyridon
Public Debt, Business Cycles and Institutions
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Wehrmüller, Simon
Credit, Labor and the Great Recession
Catalog Cover Fulltext Spikblad

2016

Amberg, Niklas
Firms and Banks in the Macroeconomy : Empirical Essays using Microeconomic Methods
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Chen, Jun
Essays on Information Acquisition
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Efendic, Nedim
Expatriate Entrepreneurship: The Role of Accelerators in Network Formation and Resource Acquisition
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Facchinello, Luca
On the role of information in educational choice
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Forsell, Eskil
Experimental testing of old and new hypotheses in economics
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Fröberg, Emelie
Seeking Alpha—and finding it: empirical studies of the impact of information acquisition behavior, market beliefs, and risk attitude on fund performance among equity fund managers in Sweden
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Gillqvist, Anna-Stina
Conversations on accounting practices : a study of an enforcement body in a time of regulatory change
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Heidari, Mahdi
Essays on financial market anomalies and investment strategies
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Karmaziene, Egle
Essays in empirical finance
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Karsberg, John
Reception, reception, reception : the effects of receiver context on advertising effectiveness
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Larsson von Garaguly, Joacim
Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder : en studie om kommersialisering och professionalisering
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Liljedal, Karina T
Communicated Consumer Co-Creation : Consumer Response to Consumer Co-Creation in New Product and Service Management
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Lopez Aliouchkin, Ricardo
Essays in finanical economics
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Lundin, Erik
Empirical essays on strategic behavior in the electricity and water sectors
Catalog

Murtic, Adis
Soaking up knowledge : a multi-level analysis and conceptualization of absorptive capacity
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Thörnquist, Tomas
Essays in household finance
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Özbek, Nürgul
Entering a global play : insigths into Swedish small life science firms' legitimation in international networks
Catalog Cover Fulltext Spikblad

2017

Frej, Åke
Mastering the Impact of Regulatory Change: The Capability of Financial Services Firms to Manage Interfaces
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Ebba Laurin 
Box Paradox : How Key Account Management Contributes to Business Model Innovation Catalog Cover Fulltext Spikblad

Stigzelius, Ingrid 
Producing consumers: agencing and concerning consumers to do green in everyday food services 

Catalog Cover Spikblad Erratablad Fulltext

Jieying Li 
Essays in Empirical Finance
Catalog Cover Fulltext Spikblad

Fatemeh Hosseini
Essays in Entrepreneurial and Household Finance
Catalog Cover Fulltext Spikblad

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more