Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

new sse dissertation

Anna-Maria Lagrelius - Doktorns dilemman. Att välja läkemedel med standarder som styrverktyg : effekter och konsekvenser

''I millennieskiftets Sverige blev oron för läkemedelskostnaderna och den allt snabbare kostnadsökningen ett allt mer akut styrproblem för Staten. Kostnaderna ökade belastningen på statskassan, samtidigt som Staten vare sig kunde kontrollera vad läkarna skrev ut eller hade legitimitet nog att beordra dem att skriva ut färre och billigare läkemedel. Med kostnadsökningarna och läkarnas autonomi stod Staten inför både kostnads- och styrdilemman. Gjordes ingenting skulle Staten komma att ses som svag och ekonomiskt oansvarig. Samtidigt skulle varje sparpaket kunna uppfattas som nedskärningar i välfärden och leda till impopularitet med bestraffning i nästkommande val. Med direkta styråtgärder för vad läkarna borde göra, i synnerhet av ekonomiska skäl, skulle Staten kunna förlora både anseende och legitimitet som huvudman för Hälso- och sjukvården.''

Anna-Maria Lagrelius

Doktorns dilemman. Att välja läkemedel med standarder som styrverktyg : effekter och konsekvenser

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more