Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Projektbeskrivning som en del av ansökan

Projektbeskrivning, 3-6 sidor:

 • Syfte och beskrivning av frågan/ämnet som ska studeras, inklusive dess utvecklingsrelevans till FNs Agenda 2030
 • Ämnesspecifik teorianknytning och relevant litteratur inom utvecklingsforskningen.
 • Frågeställning/ar
 • Metoder för datainsamling, bearbetning och analys
 • Förslag till alternativt upplägg som redovisar den mest kritiska delen i den planerade uppsatsen samt hur den sökande ämnar hantera detta
 • Budget
  Stipendiet utgörs av en klumpsumma på 27 000 kronor och har samma storlek oavsett projektets karaktär och lokalisering. Det betalas ut före avresa och är avsett att täcka resa, visum, vaccinationer m.m., och utgör endast ett bidrag till täckande av merkostnader för uppehället under vistelsen i fält. För att kunna göra en skälig bedömning av den sökandes förmåga att genomföra projektet skall ansökan därför också inkludera en budget.

  Följande poster skall beaktas i budgeten:
 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras
 • Del av levnadsomkostnader (beräkningsgrund: dygnstraktamente uppgående till max 50% av det gällande statliga dagtraktamentet)
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Resa till och från förberedelsekurs, billigaste alternativ

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more