Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via alternativt urval

Handelshögskolan i Stockholm fortsätter att erbjuda ett alternativt urval till båda kandidatprogrammen, i syfte att hitta högt motiverade studenter. Observera: du kan endast söka antingen inom alternativt urval eller särskilda meriter. Söker du inom bägge ansökningsgrupperna, blir du automatiskt obehörig i bägge. Kom ihåg att du automatiskt står kvar i betygsgruppen när du söker via alternativt urval eller särskilda meriter.

ANSÖKAN TILL ALTERNATIVT URVAL

  1. Kandidatprogrammet i Business and Economics
  2. Kandidatprogrammet i Retail Management

Om du vill ansöka via alternativt urval måste du lämna in ansökan till utbildningen på antagning.se, enligt instruktioner där, senast den 15 april 2021.

Där skall du indikera att du avser ansöka till utbildningen via alternativt urval bland de alternativ som anges under fliken 'Specificering'.

Det alternativa urvalet är en parallell urvalsgrupp till gymnasiebetyg, högskoleprov och särskilda meriter, men som inkluderar ett analytiskt test samt intervju i tillägg till andra behörighetskrav. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och kompetens och urvalet sker i tre steg:

1. Första urval baserat på betyg och motivation

I steg 1 beslutats vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet. Rangordning lottas bland behöriga, och därefter sker urval till test baserat på den sökandes motivationsbrev.

Givetvis måste du uppfylla samtliga behörighetskrav och du kan enbart söka till ett av programmen, Business and Economics eller Retail Management, och dessutom ha ett jämförelsetal på lägst 17.0. Om du inte ännu har mött antagningskraven har du möjlighet att bifoga en studieplan som visar stor sannolikhet att du kommer att göra det senast den 21 juni (den 5 juli för IB/europeiska gymnasiestudenter).

Cirka 300 kommer att erbjudas testet.

2. Analytiskt Test (på engelska)
Mer information kommer att skickas till din mail (den mailadress som du registrerade via antagning.se).

Det analytiska testet kommer att äga rum på Handelshögskolan i Stockholm (Sveavägen 65). Inga förberedelser krävs inför testet.

Testet (Thinking Skills Assessment) får ta max 90 minuter, och ges på engelska (motsvarar Engelska 6 eller Engelska B på gymnasiet, minimum behörighetskrav för att söka till Handelshögskolans kandidatprogram). Urvalskommittén gör ett urval baserat på resultatet på det analytiska testet, och bjuder in cirka 60 sökande med högst resultat till intervju – steg tre.

3. Intervjuer - vecka 22 (exakta datum kommer att publiceras)

Sökande som kallats vidare till steg 3 genomgår en intervju som varar i cirka 20 minuter. Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen till ett specifikt program genom olika frågeställningar, vilka ämnar också visa på mognadsgrad, vetenskapligt intresse och kompetens för att studera ett visst program. Intervjun sker på svenska.

Syftet med intervjun är att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för att studera ett valt akademiskt program.

*Om du befinner dig utomlands kan du erbjudas intervju i samband med testtillfälle, i mån av plats. Vänligen meddela i så fall bsc.admissions@hhs.se snarast om detta. Observera att det endast finns ett fåtal platser på lördagen. 

ANSÖKAN - HUR GÅR DET TILL?

STEG 1: 

1. Ansökan öppnar den 15 mars 2021

2. Sök till oss via antagning.se senast den 15 april 2021 enligt de instruktioner som ges där, du ska ange att du ansöker via alternativt Urval. Vi följer alla ansökningsdatum enligt tidslinjen hos antagning.se. Du ska ladda upp alla dokument under Uppladdade dokument på din profil på Antagning.se.

Din ansökan ska innehålla följande:

CV:
bör innehålla relevant erfarenhet, utbildningar, ideella engagemang samt erfarenhet som kan vara relevant för din ansökan.

Motivationsbrev:
Ett kortfattat motivationsbrev (300-500 ord) där du beskriver dig själv och varför du vill studera på det kandidatprogram du valt. Du väljer själv om du vill skriva ditt motivationsbrev på svenska eller engelska.

Intyg, om nödvändigt:

  • Om du fullföljer gymnasiet först i juni 2021, behöver du bifoga en Individuell studieplan, som du kan ladda ner från din skolas online skolsystem, tex Schoolsoft, eller beställa från studievägledare. Denna måste visa att du sannolikt kommer att uppfylla behörighetskraven senast den 21 juni 2020 (den 5 juli för IB/Europeiska gymnasieutbildningar), samt att du kommer att uppnå ett jämförelsetal på minst 17.0.

  • Om du vid ansökningstillfället inte uppfyller våra behörighetskrav, måste du bifoga en studieplan som visar en plan för hur du kommer att uppfylla behörighetskrav senast den 21 juni 2020.

Ditt val av kandidatprogram:
OBS! Givetvis måste du uppfylla samtliga behörighetskrav och du kan enbart söka till ett av programmen. Observera att du blir struken om du ansöker till båda programmen via alternativt urval.

STEG 2:

Om du går vidare till testet så kommer du att bli kontaktad i vecka 17.

Testdag:
TBA

Plats:
Handelshögskolan i Stockholm , Sveavägen 65

Testet erbjuds ej annat datum, på någon annan ort eller på distans.

Om du går vidare till det analytiska testet, och befinner dig utanför Stockholm på avsevärt avstånd (inrikes), och behöver ekonomiskt stöd för att resa till Stockholm så har du möjlighet att ansöka om bidrag för detta. Observera att du måste beskriva särkskilt skäl som visar att det finns behov för finansiellt stöd.

STEG 3:

Går du vidare till intervjuomgången så hör vi av oss i vecka 20.

Intervjuer - vecka 22
Du kommer att erbjudas enbart en tid för intervju, och får inte en ny tid om du tackar nej till denna.

ANTAGNINGSBESKED 2021

Antagningsbeskedet skickas ut från antagning.se den 9 juli. Observera att vi inte skickar ut något antagningsbesked direkt från oss på Handelshögskolan i Stockholm. Det går tyvärr inte att ge individuell feedback på ansökningar via alternativt urval.

Sista svarsdag: 23 juli 2021

Antagningsbesked II: 29 juli 2021

Vänligen notera att du inte blir antagen om du inte uppfyller vår behörighetskrav. Inga undantag kommer att göras.

HUR SER MINA CHANSER UT?

Antagningsenheten kan tyvärr aldrig ge en förhandsprognos över hur dina chanser att bli antagen ser ut. Delvis skiljer sig ansökningarna från år till år och det går helt enkelt inte att förutse från vårt håll eller påverka från ansökandens håll när urvalsprocessen väl är påbörjad.

FRÅGOR?

Har du frågor om särskilda meriter? Läs gärna vår sida med svar på de vanligaste frågorna om behörighet, ansökan och antagning. Om du inte hittar ditt svar där så kontakta oss gärna: 08-736 90 00.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more