Öppenhet och varumärke. Hur svenska förvaltningsmyndigheter förhandlar motstridiga principer för sina kommunikationsverksamheter.

Öppenhet och offentlighet är en bärande princip för verksamheten vid svenska förvaltningsmyndigheter. Den är grundlagsfäst och ska göra det omöjligt för den granskade organisationen att kontrollera vilken information som sprids om verksamheten. Varumärket och idén om konsistens (en organisation –en röst) har under senare tid kommit att bli en likvärdig princip. I det ligger en ambition att kontrollera vilken information om verksamheten som sprids för att på så vis skapa och upprätthålla en tillrättalagd bild av organisationen. Som principer står öppenhet och varumärke därmed i konflikt med varandra vilket ställer frågor om hur myndigheter hanterar dessa konflikter.

För att besvara den frågan har vi analyserat styrdokumenten för kommunikation från samtliga svenska nationella förvaltningsmyndigheter (n=245) som refererar till någon av principerna (n=357). I analysen har vi fokuserat på skrivningar om de båda principerna, hur de mobiliseras, tolkas, omförhandlas och översätts, hur kan förstås i förhållande till varandra och vilka konsekvenser detta får för hur man förväntar sig att personalen ska agera i olika situationer.

Läs mer om Score